สนภท. ผลักดันร่างพระราชบัญญัติควบคุมการบริโภคยาสูบ พ.ศ…..

สนภท. ผลักดันร่างพระราชบัญญัติควบคุมการบริโภคยาสูบ พ.ศ…..

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมริชมอนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ (คภยส.) ได้ร่วมกับสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย(สนภท.) นำโดย นศภ.เพียร เพลินบรรณกิจ เลขาธิการสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย(สนภท.) และตัวแทนนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์กว่า 100 คน ได้เข้าร่วมเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็น “ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการบริโภคยาสูบ”(พื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก)” เพื่อแสดงความคิดเห็นและสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติควบคุมการบริโภคยาสูบ และได้ยื่นหนังสือแถลงการณ์ต่อ นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เรื่องสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติควบคุมการบริโภคยาสูบ   สำหรับแถลงการณ์ดังกล่าวมีใจความดังต่อไปนี้

 

เนื่องด้วยสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนภท.) อันประกอบไปด้วยสโมสรนิสิตและสโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ทั้งหมด 18 มหาวิทยาลัย ได้เล็งเห็นถึงอันตรายจากพิษภัยของผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกประเภท ซึ่งได้บ่อนทำลายสุขภาพของประชาชนทั้งผู้เสพและบุคคลข้างเคียง ตลอดจนทำลายสิ่งแวดล้อมและสร้างมลภาวะทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสังคม สหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย จึงได้มีการประชุมและมีมติเป็นเอกฉันท์ในการ “สนับสนุนร่างพระราชบัญญัติควบคุมการบริโภคยาสูบ เพื่อป้องกันการแทรกแซง, การประชาสัมพันธ์และการทำการสื่อสารการตลาดของอุตสาหกรรมยาสูบทุกประเภท และขอคัดค้านการกระทำอื่นใดของอุตสาหกรรมยาสูบที่เป็นการกระทำเพื่อส่งเสริม ให้ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนมีการบริโภคยาสูบมากขึ้น รวมถึงในกรณีที่อุตสาหกรรมยาสูบทำกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย

สหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทยในฐานะตัวแทนเยาวชนนักศึกษาเภสัชศาสตร์ทั่วประเทศจึงขอประกาศแถลงการณ์ฉบับนี้และขอให้ทุกภาคส่วนของสังคมร่วมสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติควบคุมการบริโภคยาสูบ ดังกล่าวเพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนจากการติดบุหรี่ และเห็นแก่สุขภาวะของประชาชนชาวไทยเป็นสำคัญ

 

 

ที่มา : แผนงานควบคุมยาสูบ เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรม คภยส. 
Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ