สนช. ลงพื้นที่อุตรดิตถ์ หนุน สสส.แก้ปัญหายาเสพติด

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


สนช. ลงพื้นที่อุตรดิตถ์ หนุน สสส.แก้ปัญหายาเสพติด thaihealth


รอง ปธ.สนช. ลงพื้นที่อุตรดิตถ์ หนุน สสส.ขยายกลไกชุมชนแก้ปัญหายาเสพติด “ดร.สุปรีดา”เผย อปท.  กว่า 50% ร่วมเป็นเครือข่ายแก้ปัญหาสุขภาวะ ชูโมเดล 3 สร้าง “ระบบ-ความรู้-คน” แก้ปัญหายั่งยืน “หาดสองแคว-คอรุม” ต้นแบบชุมชนเข้มแข็ง “มรภ.อุตรดิตถ์” ชี้ปราบปรามแก้ไม่หมด ต้องเน้น “กระบวนการสร้างความเข้มแข็งชุมชน”


เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “กระบวนการปกป้องชุมชนให้พ้นจากปัญหายาเสพติดด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม  โดยมี นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่ 2, นายวีระชัย ภู่เพียงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์, ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เข้าร่วม


โดยนายพีระศักดิ์ กล่าวว่า รัฐบาลกำหนดนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งเด็ก และเยาวชน เป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเข้าถึงได้ง่าย เนื่องจากเป็นวัยอยากรู้อยากลอง จึงต้องมีการวางยุทธศาสตร์ และอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคม โดยเฉพาะชุมชน เพื่อร่วมกันป้องกันความเสี่ยง และสร้างภูมิคุ้มกัน ในส่วน สสส. ที่ขับเคลื่อนการทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่น ตั้งแต่ปี 2552 โดยร่วมกับเครือข่ายร่วมสร้างชุมท้องถิ่นน่าอยู่ นักวิชาการในพื้นที่ ผู้นำชุมชนท้องถิ่น สร้างกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง ภายใต้แนวคิด “ปกป้องชุมชน ป้องกันปัญหายาเสพติด”  ผ่านกระบวนการพัฒนาศักยภาพของและการใช้ข้อมูลของชุมชน เพื่อเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหาอื่นๆ ในพื้นที่ ซึ่งเป็นแนวทางที่ควรขยายออกไปให้กว้างขวางยิ่งขึ้น  


สนช. ลงพื้นที่อุตรดิตถ์ หนุน สสส.แก้ปัญหายาเสพติด thaihealthดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า ปัญหายาเสพติด เนื่องจากเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่ สสส.จึงให้ความสำคัญโดยดำเนินการตามแผนสุขภาวะชุมชน สนับสนุนให้เกิด ตำบลสุขภาวะ และเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้มแข็ง ตามหลักการ “3 สร้าง” คือ 1. สร้างระบบ ในการจัดการสุขภาวะชุมชน  2. สร้างความรู้ ชุดข้อมูลและคู่มือต่างๆ และ 3. สร้างคน คือการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในพื้นที่ เป็นการ “ล้อมรั้วชุมชน” คือ สร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชนท้องถิ่น ได้มีองค์ความรู้ มีทางเลือก และมีความพร้อม ร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ในส่วน จ.อุตรดิตถ์ มีการขยายผลการดำเนินงานของ สสส. กระจายตัวไปถึงร้อยละ 50 ของพื้นที่ มี อปท.เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ถึง 39 แห่ง จาก อปท.ทั้งหมด 79 แห่ง ในจำนวนนี้เป็นศูนย์จัดการเครือข่ายฯ ได้แก่ อบต.หาดสองแคว และ อบต.คอรุม ที่มีแนวทางเฝ้าระวังและดูแลเด็กเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นต้นแบบให้พื้นที่อื่นๆ ได้ อาทิ เวทีประชาคมแบบให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วม การจัดทำแผนของชุมชน ที่ได้วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคเพื่อหาทางออกในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน


นายผจญ พูลด้วง นายก อบต.คอรุม อ.พิชัย กล่าวว่า ปัญหายาเสพติดเคยมีการแพร่ระบาดในพื้นที่อย่างรุนแรง เป็นปัญหาที่แก้ยาก ประกอบกับท้องถิ่นไม่มีอำนาจในการปราบปราม จึงหันมาให้ความสำคัญกับการป้องกัน โดยร่วมกับ สสส. และภาคส่วนต่างๆ ขับเคลื่อนการทำงานกับกลุ่มเสี่ยง คือ เด็กและเยาวชน โดยสนับสนุนการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน และค้นหาแกนนำที่เรียกว่า “เพชรคอรุม” เป็นกลไกขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ตามความถนัดของเด็ก เช่น การก่อตั้งวงดนตรี “คอรุมมัส” (KorrumUs) ที่รับจ้างไปแสดงตามงานต่างๆ งานละ 4,000 บาท ทำให้มีรายได้และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ระดับตำบล เพื่อให้ได้ข้อมูลวางแผนพัฒนาตำบล ประกอบด้วย เวทีประชาคมหมู่บ้านของทุกหมู่บ้านซึ่งจัดเดือนละ 1 ครั้ง เวทีสัญจร อบต.พบปะประชาชน จัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นเวทีในการพบปะและแลกเปลี่ยนข้อมูล และเป็นรั้วป้องกันยาเสพติดที่มีประสิทธิภาพสำหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่


นายพงษ์เทพ ชัยอ่อน นายก อบต.หาดสองแคว อ.ตรอน กล่าวว่า ปัญหาของชุมชนในอดีต คือมีอัตราการเกิดน้อย เสียชีวิตสูง และมีปัญหาสังคมมาก โดยสนช. ลงพื้นที่อุตรดิตถ์ หนุน สสส.แก้ปัญหายาเสพติด thaihealthเฉพาะการแพร่ระบาดของยาเสพติด ทั้งบุหรี่ เหล้า และกัญชา จนถูกเรียกว่าเป็นพื้นที่สีแดง จึงนำปัญหามาหาทางออกร่วมกันในระดับตำบล หาทางรักษาคุณภาพของคนในชุมชนให้ดีที่สุด โดยบูรณาการภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ดูแลตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิต เริ่มตั้งแต่ดูแลสุขภาพแม่ตั้งครรภ์ ศูนย์เด็กเล็ก สถานศึกษาทุกระดับ ให้ความสำคัญกับการดึงเด็กและเยาวชนมาทำกิจกรรมในพื้นที่ โดย สสส. ได้เข้ามาสนับสนุนให้เป็นตำบลสุขภาวะ พัฒนาฐานการเรียนรู้ของเด็กเยาวชน มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลหาดสองแคว ให้เด็กเข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมพัฒนาชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม มีการลงพื้นที่แบบหมุนเวียนไปใน 7 หมู่บ้าน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านยาเสพติด  รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ รับทราบปัญหาความต้องการและรับฟังข้อเสนอแนะจากเด็กและเยาวชนในพื้นที่ เพื่อนำข้อมูลหรือปัญหามาทำการปรับปรุงแก้ไขให้แก่เด็กและเยาวชน มีการรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมอย่างเข้มแข็งและสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว ปัจจุบันมีเยาวชนเข้าร่วมขบวนการกว่า 200 คน และมีการรับสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง


นายเจษฎา มิ่งฉาย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) อุตรดิตถ์ กล่าวว่า มรภ.อุตรดิตถ์ ร่วมกับ สสส. ดำเนินการวิจัยโดยยึดหลักตอบโจทย์ชุมชน หนุนให้พื้นที่เกิดกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาและแก้ปัญหาด้านต่างๆ เพื่อสร้างชุมชนสุขภาวะมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับปัญหายาเสพติด ไม่สามารถแก้ได้ด้วยการปราบปรามเท่านั้น ต้องให้ความสำคัญกับการป้องกันด้วย โดยสร้างกระบวนการให้เด็กมีกิจกรรมที่สร้างสรรค์ สร้างวิธีคิด มีภูมิคุ้มกัน ด้วยกระบวนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งมีพื้นที่ตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก เช่น ต.คอรุม ต.หาดสองแคว เยาวชนรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมอย่างเข้มแข็ง เช่น กลุ่มจักรยานสานฝัน ตั้งวงดนตรี ตั้งทีมกีฬา โดยมีผู้ใหญ่ในพื้นที่ให้การสนับสนุน ก็จะทำให้เด็กไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด จึงอยากให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีปัญหายาเสพติด หรือปัญหาสังคมอื่น ร่วมสร้างสังคมสุขภาวะเพื่อร่วมออกแบบสังคมที่ดี

Shares:
QR Code :
QR Code