สนข.เร่งแผนแม่บทระบบขนส่งรองรับสังคมสูงวัย

ที่มา :  MGR Online


สนข.เร่งแผนแม่บทระบบขนส่งรองรับสังคมสูงวัยในอนาคต thaihealth


แฟ้มภาพ


สนข.ศึกษาแผนแม่บท จัดทำมาตรฐานกลางสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทุกคนเข้าถึงระบบคมนาคมและขนส่งมวลชน รองรับประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ คาดสรุป ชง คจร.ปี 62 ขณะที่คัดเลือกนำร่องออกแบบ สถานีรถไฟขอนแก่น,ท่าเรือสีชัง,สนามบินภูเก็ตและสถานีขนส่งเชียงราย เป็นต้นแบบ


นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อรับฟังความเห็นและประชาสัมพันธ์ โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งสำหรับคนทุกคน ครั้งที่ 1ว่า ตามยุทธศาสตร์คมนาคม 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) ของกระทรวงคมนาคม ซึ่งประเทศไทยจะเข้าสู้สังคมผู้สูงอายุ ได้กำหนดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง การบริหารจัดการ และการบริการ รวมทั้งการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาใช้ในระบบขนส่งสาธารณะ ที่เข้าถึงได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมหรือ Inclusive Transport ซึ่งที่ผ่านมาระบบขนส่งสาธารณะไม่ได้ถูกออกแบบโดยคำนึงถึงกลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุ โดยยึดหลัก Universal Design ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายด้านการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง


โดยสนข.ได้จัดทำมาตรฐานด้านอาคารสถานที่ ให้บริการขนส่ง ที่ปรับปรุงออกแบบตามหลัก Universal Design และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อขยายผลให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม นำไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงยกระดับสภาพกายภาพอาคารสถานที่ในความรับผิดชอบของตน และมาตรฐานยานพาหนะประเภทต่างๆ เช่น รถโดยสาร เรือโดยสาร รถไฟ รถไฟฟ้า รถยนต์สาธารณะ และอากาศยาน ที่สามารถรองรับคนพิการและผู้สูงอายุ เช่น สนามบินยึดตามมาตรฐานICAO ,สถานีรถไฟ สถานีขนส่ง ท่าเรือ เสร็จเมื่อปี 60 และเตรียมเสนอคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก(คจร.) และคณะรัฐมนตรี(ครม.) รับทราบเพื่อให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องใช้เป็นต้นแบบ โดยยานพาหนะเดิมจะต้องปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐาน ด้วย


นอกจากนี้ยังมี มาตรฐานในการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการบริการและจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนทุกคน โดยกำหนดให้มีหลักสูตรในการอบรมทักษะบริการ และหลักสูตร การตรวจ ออกแบบ


สำหรับแผนแม่บทสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งสำหรับคนทุกคน นั้น นอกจากกำหนดรายละเอียดของมาตรฐานยานพาหนะ อาคารสถานีแล้ว จะกำหนดถึงผู้ที่ต้องปฎิบัติตาม เช่น หน่วยงานรัฐ,องค์กรท้องถิ่น,ผู้ประกอบการ กำหนดงบประมาณ. ละกรอบเวลาในการดำเนินการ ระยะสั้น ,กลาง,ยาว เป็นต้น. โดยถือเป็นมาตรฐานกลาง โดยจะใช้เวลาศึกษา 12 เดือน(มี.ค.61- มี.ค.62) งบประมาณ 37 ล้านบาท


ขณะที่ได้ คัดเลือกต้นแบบ 4 แห่ง ที่ยังไม่ได้มีการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนทุกคน. ได้แก่ สถานีขนส่งเชียงราย,สนามบินภูเก็ต,สถานีรถไฟทางคู่ขอนแก่น,ท่าเรือเกาะสีชัง เพื่อวางเกณฑ์ ออกแบบและคัดเลือก เพื่อปรับปรุงเป็นต้นแบบในปี 62 ต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code