สธ.เล็งจ้าง’ผู้พิการ’เพิ่มช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ


สธ.เล็งจ้าง'ผู้พิการ'เพิ่มช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต thaihealth


แฟ้มภาพ


แม้ว่าการดูแลคนพิการ จะถูกเอ่ยถึงมาทุกยุคสมัย แต่ในรัฐบาล ปัจจุบันได้มีการเน้นย้ำเรื่องนี้เป็นพิเศษโดยเฉพาะการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการอย่างเท่าเทียม โดยมีการตั้งเป้าให้มีจำนวนเพิ่มขึ้น 10,000 อัตราในปี 2560 นี้ โดยความ ร่วมมือกันของทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน


          ในกรณีดังกล่าวพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี ได้เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดูแลคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยเฉพาะเรื่องการจ้างงานให้คนพิการมีโอกาสประกอบอาชีพสร้างรายได้อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกับคนอื่น ไม่ถูกเลือกปฏิบัติ และในปีนี้รัฐบาล ตั้งเป้าส่งเสริมให้คนพิการได้ประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น จากเมื่อปี 2559 คนพิการวัยทำงานมีงานทำแล้ว 192,393 คน จากทั้งหมด 799,342 คน


          โดยมีการรณรงค์และบังคับใช้กฎหมายการจ้างงานคนพิการอย่างจริงจัง เพื่อให้ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมกันสนับสนุนการสร้างอาชีพให้แก่คนพิการ ทั้งนี้ แต่ละหน่วยงานมี 3 ทางเลือก ได้แก่  1. จ้างงานคนพิการในสัดส่วนลูกจ้างคนพิการ 1 คน ต่อลูกจ้าง 100 คน หรือ 2. ส่งเงินเข้า กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ หรือ 3. ให้สัมปทานแก่คนพิการเข้าไปขายสินค้าและบริการในพื้นที่ของหน่วยงานได้


          ขณะเดียวกันในส่วนของคนพิการที่กำลังมองหางานสามารถดูข้อมูลหน่วยงาน ที่เปิดรับสมัครงาน หรือหน่วยงานที่เปิดพื้นที่ ให้คนพิการเข้าไปประกอบอาชีพได้ที่ www.ตลาดงานคนพิการ.com และหากต้องการร้องเรียนหรือขอความช่วยเหลือเรื่องการจ้างงานสามารถติดต่อศูนย์บริการคนพิการ โทร. 0-2354-4542 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน 1694


          ขณะที่ล่าสุดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการ เตรียมจ้างทำงาน ในสถานบริการรวม 1,230 คน ในปีงบประมาณ 2561 คิดเป็น 54% ของอัตราส่วน 1 : 100 คน


          นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการ ได้ให้หน่วยงาน ในสังกัดทั่วประเทศสำรวจและจ้างงานคนพิการเข้าทำงาน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตามมาตรา 33  ในอัตราส่วน 1 : 100 คน รวมทั้งนายกรัฐมนตรี ได้ประกาศให้หน่วยงานภาครัฐ จ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานภายในปี 2561


          โดยข้อมูล ณ วันที่ 8 ส.ค.2560 กระทรวงสาธารณสุข มีบุคลากรที่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ รวม 227,809 คน จำนวนคนพิการที่ต้องจ้างงานในอัตราส่วน 1 : 100 คน ตามมาตรา 33 ในอัตราส่วน 1 : 100 คน คือ 2,096 คน ขณะนี้หน่วยบริการในสังกัดได้จ้างงานคนพิการเข้าทำงานใน 47 จังหวัด 513 คน และหน่วยงานมีแผนการจ้างงาน คนพิการประจำปี 2560-2561 ภายในปี 2561 รวมทั้งสิ้น 1,230 คน คิดเป็น 54% โดยจะพิจารณาจ้างงานจากลักษณะงานที่คนพิการสามารถทำได้ตามความเหมาะสม


          โดยหลักการจ้างงานคนพิการของกระทรวงสาธารณสุขมี 3 ลักษณะดังนี้


          1. การจ้างงานตามมาตรา 33 โดยกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการจ้างเอง สามารถจ้างคนพิการได้ทุกประเภท แบบ เต็มเวลาเป็นลูกจ้างประจำ จ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือนหรือรายวันตามอัตราค่าจ้าง ขั้นต่ำ ระยะเวลาการจ้างไม่น้อยกว่า 1 ปี


          2. การจ้างตามมาตรา 35 โดยกระทรวงสาธารณสุขจ้างเอง เช่น การให้สัมปทานแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินในการประกอบอาชีพ การจัดสถานที่ในการจำหน่ายสินค้าหรือบริการ การจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ การฝึกงานแก่คนพิการให้มีความรู้ทักษะ ที่นำไปประกอบอาชีพได้ เป็นต้น และ


          3. การจ้างงานคนพิการ ตามมาตรา 33 และจ้างเหมาบริการคนพิการตามมาตรา 35 โดยสถานประกอบการภาคเอกชน ตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)เพื่อให้คนพิการเข้าปฏิบัติงาน ซึ่งมีมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพเป็นผู้ประสานงาน


          ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ และสำนักงาน กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ


          เพื่อสนับสนุนการจ้างงานคนพิการ ให้ทำงานในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สร้างโอกาสให้คนพิการ ได้ทำงานในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในชุมชน ได้ทำงานใกล้บ้าน ในสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคย และได้รับ การจ้างงานอย่างกว้างขวางทั่วถึง รวมถึง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งได้มีการลงนาม เมื่อวันที่ 19 ก.ย.2559


          "เราสนับสนุนให้ผู้พิการได้ทำงานในชุมชนในสิ่งแวดล้อมที่คุ้นเคย" นพ.โสภณ เมฆธน


 

Shares:
QR Code :
QR Code