สธ.เร่งลดโรคพยาธิใบไม้ตับเเละมะเร็งท่อน้ำดี

ที่มา:กรมควบคุมโรค


สธ.เร่งลดโรคพยาธิใบไม้ตับเเละมะเร็งท่อน้ำดี thaihealth


แฟ้มภาพ


นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดการประชุมวิชาการโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปี 2560 พร้อมมอบรางวัลตำบลจัดการสุขภาพดีเด่นระดับชาติฯ ในวันที่ 2-4 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทลแอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

          กระทรวงสาธารณสุข มุ่งลดโรคพยาธิใบไม่ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ตามยุทธศาสตร์ที่ต้องการให้ประชาชนในทุกหมู่บ้านปลอดจากโรคพยาธิใบไม้ตับ ในปี 2568 จากเดิมในปี 2559 มีอัตราความชุกร้อยละ 10.1 ซึ่งการประชุมวิชาการในครั้งนี้ มีการแสดงผลงานทางด้านวิชาการ และมีกิจกรรมเด่น คือ การประกวดตำบลจัดการสุขภาพดีเด่นระดับชาติ ในการป้องกัน ควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ตามแนวคิดประชารัฐ ที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมได้ด้วยตนเอง ตามบริบทของพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีและยั่งยืน โดยรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยแนวคิด "เจ้าท่า โมเดล" ที่โดดเด่นด้วยการตรวจอุจาราระ ค้นหาผู้ป่วยโรคพยาธิใบไม้ตับและคัดกรองมะเร็งท่องน้ำดีอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคปลาของประชาชนอีกด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code