สธ. เร่งพัฒนาคุณภาพบริการ รพ.ทั่วประเทศ เป็นของขวัญปีใหม่คนไทย

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบนโยบายผู้บริหารสาธารณสุขทั่วประเทศ เร่งพัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ รักษาได้ทุกโรคเท่าเทียมกันทุกพื้นที่ อยู่ใกล้บ้านใกล้ใจ จัดหมอประจำครอบครัวทั้ง 22 ล้านครัวเรือน เป็นนวัตกรรมบริการสอดรับโลกแห่งเทคโนโลยีการสื่อสาร มอบเป็นของขวัญปีใหม่คนไทย 65 ล้านคนในปี 2556

วันนี้ (27 ธันวาคม 2555) ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กทม. นายแพทย์ประดิษฐ  สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์ชลน่าน  ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดประชุมผู้บริหารระดับสูงจากส่วนกลาง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ ประมาณ 500 คน ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2556 ไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ให้เกิดผล สัมผัสได้จริง และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาล กับองค์การเภสัชกรรม เพื่อลดต้นทุนในการจัดส่งไปยังสถานบริการต่างๆ

นายแพทย์ประดิษฐกล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2556 นี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้รับอนุมัติงบประมาณทั้งสิ้น 98,200 ล้านบาท โดยได้กำหนดแนวทางการพัฒนางานสาธารณสุขให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศของรัฐบาล และกำหนดวิสัยทัศน์ภายใน 10 ปีคือปี 2566 คนไทยทุกคนจะมีสุขภาพแข็งแรงเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างยั่งยืน ตั้งเป้าหมายคนไทยมีอายุเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 80 ปี  อายุเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีไม่น้อยกว่า 72 ปี ซึ่งในปีนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้พัฒนาระบบบริการแบ่งเป็นเครือข่ายบริการ 12 เครือข่ายในภูมิภาค ดูแลประชาชนเครือข่ายละประมาณ 5-6 ล้านคน เป็นบริการใกล้บ้านใกล้ใจที่สุด เพื่อให้ประชาชนทุกพื้นที่ไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหรือชนบทห่างไกล ได้รับบริการทุกสาขา ทุกรูปแบบ และทุกโรค มีคุณภาพมาตรฐานเท่าเทียมกัน โดยนำระบบกระจายอำนาจการบริหารจัดการรูปแบบใหม่ ใช้ทรัพยากรร่วมกัน ทั้งกำลังคน เวชภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ และงบประมาณ  ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด เพราะเป็นโรงพยาบาลในสังกัดเดียวกัน

ประการสำคัญ ได้เน้นย้ำให้ทุกจังหวัด เร่งดำเนินการตามนโยบายหมอครอบครัว โดยให้มีหมอเป็นที่ปรึกษาประจำตัวทุกครัวเรือน ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อให้คนไทยทั้ง 22 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ ได้รับการดูแลสุขภาพดีขึ้น สอดรับกับกระแสของโลกแห่งเทคโนโลยีการสื่อสารที่ไร้ข้อจำกัดในด้านการเดินทาง ทุกบ้านจะมีหมอดูแล ได้แก่ นักสุขภาพครอบครัว แพทย์ด้านเวชปฏิบัติครอบครัวประจำตำบล และมีแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขาเป็นที่ปรึกษา  ซึ่งประชาชนสามารถโทรปรึกษาปัญหาสุขภาพได้ตลอด 24 ชั่วโมง  และรับการรักษาจากแพทย์เชี่ยวชาญ ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลได้เลย ดังนั้นต่อไปนี้หมอจะกลายเป็นญาติของประชาชน   ทั้งหมดนี้จะมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชนในปี 2556

ด้านนายแพทย์ณรงค์  สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ กระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและผู้ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2556  รวมทั้งสิ้น 66 ตัวชี้วัด  เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานของพื้นที่  โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้กำกับติดตามผลการดำเนินงานของ 12 เครือข่ายบริการ ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 5 เรื่อง ได้แก่ 1.ประชาชนในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการ มีศักยภาพในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยตนเอง ป้องกันโรค ลดการเจ็บป่วยจากโรคที่ป้องกันได้ 2.ประชาชนในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการได้รับบริการทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิจนถึงระดับศูนย์เชี่ยวชาญระดับสูง 3.ลดอัตราการเสียชีวิตในโรคที่รักษาได้ เช่นไข้เลือดออก โรคฉี่หนู มาลาเรีย  4.ลดอัตราการปฏิเสธการส่งต่อ หรือไม่มีเตียง  และ5.มีระบบบริหารยาและเวชภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ

สำหรับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ทุกจังหวัดเร่งรัดการดำเนินงานสำคัญ 9 เรื่อง ได้แก่ 1.พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินรองรับอุบัติเหตุจราจร โดยเฉพาะเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึง เน้นการรณรงค์งดบริโภคสุรา 2.การดูแลกลุ่มต่างๆ ได้แก่ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผ่านทางศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พึ่งได้ และโครงการเพื่อเด็กและสตรี (every woman every child)  3.การแก้ปัญหาผู้ติดยาเสพติดทั้งในด้านการป้องกันและการบำบัดรักษา  โดยมีการคัดกรองแบ่งกลุ่มความรุนแรง  และรูปแบบการรักษา  ตลอดจนการติดตามแบบใหม่  4.การปรับปรุงคุณภาพด้านการบริการประชาชน  เช่น การลดคิว  และระยะเวลารอคอยการรับบริการของผู้ป่วย   5.ประชาชนทุกครัวเรือนมีหมอใกล้บ้านใกล้ใจ ติดต่อได้ทุกเวลา 6.การดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย เช่น เด็ก สตรี ผู้สูงอายุตามนโยบายรัฐบาล และกลุ่มโรคเช่น เบาหวาน ภาวะความดันโลหิตสูงที่มีภาวะโรคแทรกซ้อนสูง 7.การขยายการบูรณาการการจัดบริการผู้ป่วยที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศของ3กองทุน เช่น ผู้ป่วยมะเร็ง 8.โครงการในพระราชดำริทุกโครงการ และ9.การทบทวนงบลงทุนเงินกู้ ให้มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตรงต่อความต้องการ และการจัดเตรียมงบประมาณปี 2557 ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2556

 

 

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ