สธ.เน้น หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพื่อทุกคน

ที่มา : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล


สธ.เน้น หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพื่อทุกคน  thaihealth


สธ.เน้น หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพื่อทุกคน สร้างและพัฒนาระบบสุขภาพที่มีความยืดหยุ่นสามารถปรับตัวได้ตามสภาวะสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องตลอด 4 ทศวรรษ


ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 71 ณ สหประชาชาติ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ในหัวข้อ “มุ่งมั่นสู่หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพื่อทุกคนมีสุขภาพดี” (Health for All : Committo Universal Health Coverage) เมื่อ 40 ปีที่แล้ว ปฏิญญาอัลมา อตา (Declaration of Alma Ata) ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อประชาชนมี “สุขภาพดีถ้วนหน้า” ภายในปี พ.ศ.2543” ประเทศไทยได้ดำเนินการตามปฏิญญานี้ โดยสร้างและพัฒนาระบบสุขภาพที่มีความยืดหยุ่นสามารถปรับตัวได้ตามสภาวะสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องตลอด 4ทศวรรษ


ความสำเร็จในการสร้างหลักประกันสุขภาพของประเทศไทยพิสูจน์ให้นานาชาติเห็นว่า ประเทศที่มีรายได้ต่อหัวประชากรในระดับปานกลางสามารถสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้กับประชาชนได้สำเร็จตั้งแต่พ.ศ. 2545 โดยประสบความสำเร็จทั้ง 3 มิติของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนคือ 1.ขจัดความยากจนทางการแพทย์ตามเป้าหมายที่ 1 2.การพัฒนาการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ตามเป้าหมายที่ 3 และ 3.การขยายเศรษฐกิจ การกระจายรายได้ และอุตสาหกรรมด้านสุขภาพ ตามเป้าหมายที่ 8, 9 และ 10


ในการประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยนี้ได้มีการอนุมัติแผนงานและโครงการขององค์การอนามัยโลก ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2562 – 2566) ซึ่งมีเป้าหมายเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพถ้วนหน้าของประชากรโลกอีกกว่า 1 พันล้าน ประเทศไทยจึงมีแผนที่จะสนับสนุนงบประมาณแก่องค์การอนามัยโลก สำนักงานภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 100,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 3.2 ล้านบาท)


การประชุมว่าด้วยเรื่องหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่จัดขึ้นในเดือนมีนาคม 2561ณ เมืองเบลลาจีโอ สาธารณรัฐอิตาลี ได้แนะนำมาตรการ 4 ด้านที่จำเป็นในการขยายการเข้าถึงบริการสุขภาพถ้วนหน้าของทั่วโลก คือ 1.มีพันธสัญญาทางการเมืองอย่างยั่งยืน เช่น กำหนดให้วันที่ 12 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากลรวมถึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินการตามพันธสัญญาให้มีความยั่งยืนเช่นการประชุมระดับสูงว่าด้วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในปี 2562 และการประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในปี 2563 2.ส่งเสริมภาคประชาชนขับเคลื่อนงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในทุกระดับ 3.สร้างระบบสุขภาพที่มีความยืดหยุ่นสามารถปรับตัวได้ตามสาธารณสุขมูลฐานโดยมีหัวใจสำคัญคือกำลังคนด้านสุขภาพที่ควรได้รับการกระตุ้นและเสริมสร้างความเข็มแข็งและ 4.สร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบร่วมกันและเน้นย้ำว่า เป้าหมายของสุขภาพดีถ้วนหน้าคือ ความเสมอภาคทางสุขภาพและการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในทุกมิติ


พร้อมทั้งการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการปัญหาและความท้าทายทางสุขภาพรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมพิธีลงนามเพื่อขยายเวลาบันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมเสริมสุขภาพ (สสส.) กับองค์การอนามัยโลก ตามโครงการความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพ ค.ศ. 2018 – 2020 เพื่อส่งเสริมสุขภาพและขยายการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสาธารณสุขมูลฐานอันเป็นการสนับสนุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าทั้งในประเทศไทยและกลุ่มประเทศอื่นๆที่มีรายได้ระดับปานกลางและต่ำด้วยนอกจากนี้ ยังได้พบปะหารือกับผู้นำด้านสาธารณสุขและผู้แทนจากประเทศต่างๆ

Shares:
QR Code :
QR Code