สธ.เดินหน้า8ยุทธศาสตร์เข้ม หวังลดนักสูบหน้าใหม่

 

ลดนักสูบหน้าใหม่
 
หลังจากที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติ มีมีมติแก้ไขพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 ในเรื่องคำนิยาม “ผลิตภัณฑ์ยาสูบ” ให้หมายถึงผลิตภัณฑ์ทุกประเภทที่มีสารนิโคตินเป็นส่วนประกอบ รวมทั้งห้ามจำหน่ายผลิตภัณฑ์บุหรี่ให้เยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี และออกกฎกระทรวงให้บริษัททั้งในและต่างประเท ศผลิตบุหรี่ปลอดไฟไหม้ และห้ามเติมสารปรุงแต่งในบุหรี่ โดยจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้พิจารณาก่อนบังคับใช้ภายใน 1 ปี
 
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 
เมื่อวันที่ 6 มกราคม นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติ ยังมีประเด็นเพิ่มเติม  คือ การออกแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ.2553-2557 ซึ่งคาดว่าจะลงนามและเสนอ ครม.ในอีก 2 สัปดาห์ โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีเป้าหมายดังนี้ ลดจำนวนผู้สูบบุหรี่จากปัจจุบันมีผู้สูบบุหรี่ ร้อยละ 20.7 ให้เหลือเพียงร้อยละ 10 ในปี2557 ลดผลิตภัณฑ์ยาสูบลงจาก 700 ล้านมวน เหลือ 560 ล้านมวนต่อปี นอกจากนี้ จะควบคุมจำนวนบุหรี่ชนิดอื่น นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์บุหรี่ทั่วไป เช่น บุหรี่ไร้ควัน รวมทั้งในปี 2557 อัตราผู้รับควันบุหรี่มือสองต้องลดลงจากร้อยละ 65 ให้เหลือไม่เกินร้อยละ 50
 
นายจุรินทร์ กล่าวอีกว่า สำหรับยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ประกอบด้วย 1.ป้องกันมิให้เกิดผู้บริโภคยาสูบรายใหม่ 2.ส่งเสริมให้ผู้บริโภคลดและเลิกใช้ยาสูบ 3.ลดพิษภัยของผลิตภัณฑ์ยาสูบ 4.สร้างสิ่งแวดล้อมให้ปลอดควันบุหรี่ 5.สร้างเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการดำเนินงานควบคุมยาสูบของประเทศ 6.ควบคุมการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผิดกฎหมาย 7.แก้ปัญหาการควบคุมยาสูบโดยใช้มาตรการทางภาษี และ 8.เฝ้าระวังและควบคุมอุตสาหกรรมยาสูบ
 
นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
 
ด้าน นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า จะมีการกำหนดวาระเร่งด่วน 3 เรื่อง คือ การสนับสนุนให้เลิกบุหรี่ โดยผลักดันบรรจุยารักษาอาการอดบุหรี่อยู่ในหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือโครงการรักษาฟรี การขึ้นภาษียาเส้น และ การบังคับใช้กฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่ห้ามสูบอย่างจริงจัง
 
 
 
 
 
ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน
Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ