สธ.ชูนวดแผนไทย-หมอครอบครัว ลดค่าใช้จ่ายสุขภาพ

ที่มา : คมชัดลึก


สธ.ชูนวดแผนไทย-หมอครอบครัว ลดค่าใช้จ่ายสุขภาพ thaihealth


แฟ้มภาพ


สธ. ลุยไทยนิยมช่วย สร้างงานสร้างอาชีพโดยเฉพาะด้านนวดแผนไทย และโครงการหมอครอบครัว ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพปีละ 50,000ล้านบาท


นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข กล่าวถึง ความคืบหน้าการดำเนินโครงการไทยนิยมยั่งยืนในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขว่า ตอนนี้ได้ทำไปแล้วหลายกิจกรรมโดยมีโครงการที่สำคัญคือโครงการสร้างอาชีพสำหรับผู้ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ผ่านการอบรมนวดไทย 5,000 คน เพิ่มทักษะความสามารถด้านการนวดไทยเพื่อสุขภาพ และสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งการสร้างผู้ช่วยพยาบาล 5,000 คน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลให้ผู้ป่วยได้รับการบริการที่ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น 


นายแพทย์ปิยะสกล อีกว่า นอกจาก โครงการดังกล่าวแล้ว กระทรวงสาธารณสุข ยังมีอีก 1 โครงการใหญ่ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการเพื่อแก้ปัญหาตามบริบทของพื้นที่ คือโครงการหมอครอบครัว ซึ่งผลการวิจัยพบว่า การจัดให้มีหมอประจำครอบครัวสามารถลดระยะเวลาการรอคอยในโรงพยาบาลใหญ่ได้ รวมถึงลดการตายในทารกแรกเกิดได้ร้อยละ 10-40 ลดค่าเดินทางของประชาชนไปโรงพยาบาลได้คนละ 1,655 บาท รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายสุขภาพได้ถึงร้อยละ 25-30 ดังนั้นโครงการนี้จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศปีละ 50,000 ล้านบาท 


ทั้งนี้ โครงการหมอครอบครัว จะทำหน้าที่บริการดูแลสุขภาพประชาชนทุกครัวเรือน โดยเฉพาะในระดับการบริการปฐมภูมิที่มีคุณภาพ หมอครอบครัวจะมาจากบุคลากรด้านสุขภาพในเป็นการต่อยอดเพิ่มเติมจากฐานการทำงานเดิมของระบบบริการสุขภาพของไทย โดยมีสุขภาพของคนในครอบครัวเป็นเป้าหมายและจุดศูนย์กลางในการทำงานร่วมกัน อันจะนำมาสู่การทำให้ประชาชนและครอบครัวได้รับการดูแลด้านสุขภาพ มีความมั่นใจ เชื่อใจ ไว้ใจ โดยมีหมอครอบครัวเสมือนเป็นหนึ่งเพื่อนสนิท ญาติของครอบครัว ที่จะเข้าไปดูแลใกล้ชิด เพื่อทำให้คนเหล่านั้นมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมไปถึงการให้คำปรึกษาแนะนำ โดยประชาชนสามารถมีช่องทางในการปรึกษากับหมอครอบครัวผ่านทางโทรศัพท์มือถือ หรือช่องทางอื่นๆที่เข้าถึงได้ง่าย นอกจากนั้น ยังมีการดูแลในกรณีมีการส่งต่อ โดยหมอครอบครัว มีหน้าที่เชื่อมประสานกับหน่วยรับส่งต่อเพื่อให้การส่งต่อเป็นไปอย่างราบรื่น ผู้รับบริการมีความอุ่นใจ และติดตามหลังการส่งต่อจนสิ้นสุดปัญหาความเจ็บป่วย

Shares:
QR Code :
QR Code