สถาบันวิจัยฯ จัดประชุมด้านครอบครัวแห่งชาติ

งานประชุมวิชาการด้านครอบครัวแห่งชาติ ประจำปี 2558 ภายใต้หัวข้อ "ภัยคุกคาม : ทางรอดของครอบครัวไทยในกระแสการเปลี่ยนแปลง"


สถาบันวิจัยฯ จัดประชุมด้านครอบครัวแห่งชาติ thaihealth


เมื่อเร็วๆ นี้ ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับสมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว และสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดประชุมวิชาการด้านครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2558 “ภัยคุกคาม : ทางรอดของครอบครัวไทยในกระแสการเปลี่ยนแปลง” โดยมีนายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมและมอบรางวัลผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านครอบครัวประจำปี 2558 โดยในปีนี้ มีผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล ประกอบด้วย


ประเภทผลงานวิจัยด้านครอบครัว มีผู้ได้รับรางวัล 1 คน ได้แก่


-ระดับชมเชย เรื่อง  เพศภาวะและเพศวิถีกับพหุวัฒนธรรมในสังคมไทย :   การสำรวจองค์ความรู้  โดย ดร.ปณิธี (สุขสมบูรณ์) บราวน์


ประเภทผลงานวิทยานิพนธ์ ด้านครอบครัว ระดับปริญญาเอก มีผู้ได้รับรางวัล 2 คน ได้แก่


– ระดับดี  เรื่อง Self in marriage, marriage in the self : Negotiating “Modern” and “traditional” Values in Thai newlywed marriages. โดย  ผศ.ดร.ณัฐจรี สุวรรณภัฏ     


– ระดับชมเชย  เรื่อง ลักษณะทางจิตและประสบการณ์ทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของวัยรุ่น ปากแหว่งเพดานโหว่ โดย  ทพญ.ดร.จุฑารัตน์ ฉิมเรือง


ผลงานวิทยานิพนธ์ด้านครอบครัว  ระดับปริญญาโท มีผู้ได้รับรางวัล 5 คน ได้แก่


– ระดับดี จำนวน 3 คน คือ


เรื่องที่ 1 การพัฒนาแนวทางในการขับเคลื่อนโยบายสวัสดิการเด็กและครอบครัวของกลุ่มบูรณาการแรงงานสตรีด้วยการวิจัยทางสังคมสงเคราะห์แนวเฟมินิสต์  โดย นายพัฒนภาณุ ทูลธรรม


เรื่องที่ 2 ความทุกข์ของแม่ติดเชื้อเอชไอวีที่ต้องเลี้ยงลูก : แนวคิดสตรีนิยม โดย นางสาวสายใจ เนาวจิตร


เรื่องที่ 3 “ผัวเดียวเมียเดียว” ในสังคมไทยสมัยใหม่จากทศวรรษ 2410 ถึงทศวรรษ  2480 โดย นายสุรเชษ์ฐ สุขลาภกิจ


– ระดับชมเชย จำนวน 2 คน คือ


เรื่อง การปรับตัวของผู้ปกครองในการดูแลเด็กสมาธิสั้น โดย นางสาวภัทราพร เพ็ชรนิล


เรื่อง ครอบครัวสมัยใหม่กับผู้เปลี่ยนไปนับถือศาสนาคริสต์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดย นางสาวดวงดาว ไชยา


ซึ่งการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้น เพื่อสานต่อการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา และส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการผลงานวิจัยด้านครอบครัว แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคีที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายคนทำงานด้านครอบครัวทุกภาคส่วน  รวมถึงสะท้อนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับขับเคลื่อนงานด้านครอบครัวให้ก้าวหน้าเป็นรูปธรรม โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ


1.การนำเสนองานศึกษา "สถานการณ์สุขภาวะครอบครัวไทย ปี 2557" โดย ผศ.ดร.วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์ สมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย


2.การนำเสนองานวิจัย เรื่อง "ครอบครัวเข้มแข็งกับความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวในสังคมโลกาภิวัตน์ โดย รศ.สุพจน์ เด่นดวง คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


และงานวิจัยเรื่อง "ครอบครัวไทยในเขตเมือง ๒๕๕๗" โดยคุณสุภาภรณ์ ก่อวณิชกุล ศูนย์วิจัย Rakluke Learning Group


– การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ ในหัวข้อ "ปฐมวัย : เลี้ยงลูกให้รอดปลอดภัยอย่างไร", "วัยรุ่น: วัยรุ่นมองครอบครัวไทยอย่างไร" "วัยทำงาน: บริหารการเงินให้มั่นคงอย่างไร" "ผู้สูงอายุ: จัดการชีวิตอยู่อย่างสง่างามอย่างไร


– นิทรรศการ "ภัยคุกคาม : ทางรอดของครอบครัวในกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก" เป็นต้น


สำหรับการประชุมในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการที่ได้รับคัดเลือกสู่สาธารณะแล้ว ยังกระตุ้นให้มีการผลิตผลงานวิชาการต้านครอบครัวผ่านกรอบแนวคิดที่หลากหลายมากขึ้นด้วย.


 


 


ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code