สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประกาศขายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการงานวิจัย

ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครบุคคล
เพื่อดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการงานวิจัย จำนวน ๑ อัตรา
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มีสถานะเป็นนิติบุคคล มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล รายละเอียด ดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์ของ สวรส.
สวรส. เป็นองค์กรในกำกับของรัฐ บริหารงานภายใต้การกำกับนโยบายของคณะกรรมการซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการศึกษา ค้นคว้า วิจัย การพัฒนากิจการด้านสาธารณสุขอย่างมีระบบ เพื่อให้การดำเนินงานสาธารณสุขเป็นไปโดยถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ตำแหน่งที่รับสมัคร
ผู้จัดการงานวิจัย จำนวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
๑. มีสัญชาติไทย อายุ ๓๐ ปี ขึ้นไป
๒. วุฒิการศึกษาปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก หรือ สาขาด้านการแพทย์และสาธารณสุข
๓. มีประสบการณ์การวิจัยสุขภาพ หรือ การบริหารจัดการงานวิจัยและโครงการไม่น้อยกว่า ๓ ปี
๔. มีความรู้เรื่องระบบสุขภาพ และ ทักษะในการจัดการความรู้
๕. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานและโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ
๖. มีทักษะในการติดตามประเมินผลโปรแกรม/โครงการ
๗. มีทักษะในการบริหารจัดการโปรแกรม/โครงการ
๘. มีทักษะในการสื่อสารในรูปแบบที่หลากหลายเช่น การเขียนและนำเสนอข้อเสนอวิชาการและหรือนโยบาย
๙. มีทักษะการบริหารจัดการเครือข่าย
๑๐. มีทักษะภาษาอังกฤษ
คุณสมบัติที่ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
๑. พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายจากผลงานวิจัยหรือข้อมูล
ขอบเขตความรับผิดชอบ
๑. บริหารและพัฒนาให้เกิดการกำหนดผังวิสัยการวิจัย
๒. กำหนดแผนและชุดโครงการวิจัยเพื่อค้นหาเครือข่ายวิจัยและดำเนินการให้เกิดข้อตกลงการวิจัยที่เหมาะสม
๓. ประเมินและติดตามชุดโครงการและกระบวนการสร้างความรู้ของนักวิจัยหรือเครือข่าย
๔. พัฒนาเอกสารวิชาการ หรือ งานวิจัยที่เป็นผลจากโครงการที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดการเผยแพร่และสร้างความรู้ในระบบสุขภาพของประเทศ
๕. วิเคราะห์ สังเคราะห์ ต่อยอดและเชื่อมโยงผลการวิจัยและชุดโครงการที่หลากหลายเพื่อให้เกิดองค์ความรู้
๖. ศึกษา ทบทวนความรู้ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประมวลความคิดเห็น และประสานให้มีการสังเคราะห์ความรู้ นวัตกรรม เพื่อสร้างองค์ความรู้
เอกสารประกอบการสมัคร
๑. รูปถ่ายหน้าตรงจำนวน ๑ รูป
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
๓. ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน ๖ เดือน
๔. หลักฐานการศึกษา คือ …….ก.ใบรายงานผลการศึกษา …….ข. ใบประกาศนียบัตร
๕. หลักฐานอื่นๆ เช่นใบเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล และใบทะเบียนสมรส
๖. ตัวอย่างโครงการ/ผลงานทางวิชาการ หรือ ผลงานเด่น ในรอบ ๓ ปีที่ผ่านมา
ผู้สนใจ ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครได้ที่ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ชั้น ๔ อาคารสุขภาพแห่งชาติ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๘๓๒ ๙๒๓๔ โทรสาร ๐๒ ๘๓๒ ๙๒๐๑ ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ในวันและเวลาราชการ (download ใบสมัครได้ที่ www.hsri.or.th/files/application.zip) คณะกรรมการฯ จะพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติจากใบสมัครและติดต่อเชิญมาสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ตามนัดหมายต่อไป
ที่มา : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ