สถานภาพสตรีไทย เนื่องในวันสตรีสากล

 

นิด้าโพล เผยประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าสถานภาพของสตรีไทยในปัจจุบันมีความเท่าเทียมกับบุรุษแล้วในทุกๆด้าน ทั้งในด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ทางการเมือง ด้านความเชื่อ 

โดยในที่นี้ ได้ยกตัวอย่างโพลมาแสดง 2 ด้าน คือ ด้านสังคม (ร้อยละ 76.02) ด้านเศรษฐกิจ (ร้อยละ 67.85)

ศูนย์สำรวจความคิดเห็นของประชาชน นิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง สถานภาพสตรีไทย เนื่องในวันสตรีสากล ซึ่งตรงกับวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี โดยสำรวจจากประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ จำนวน 1,272  หน่วยตัวอย่าง โดยมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานไม่เกินร้อยละ  3.64  ผลการสำรวจสรุปได้ดังนี้

1. สถานภาพทางสังคมของสตรีไทยเท่าเทียมกับบุรุษหรือไม่

2. สถานภาพทางเศรษฐกิจของสตรีไทยเท่าเทียมกับบุรุษหรือไม่

 

 

ที่มา : สำนักงานศูนย์สำรวจความคิดเห็นของประชาชน “นิด้าโพล”

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ