สถานประกอบการ สู่ "องค์กรลดพุงลดโรค"

ที่มา : เว็บไซต์ thaipr.net


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


สถานประกอบการ สู่


สสส. จัดงานสัมมนาสถานประกอบการสู่การเป็นองค์กรลดพุงลดโรค


เนื่องด้วย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย สำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ และสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร จับมือสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมกันจัดงานสัมมนา "สถานประกอบการและอบรมเขียนแผนสู่การเป็นองค์กรลดพุงลดโรค" เพื่อสื่อสารและเผยแพร่นวัตกรรมการบริหารจัดการองค์กรที่นำไปสู่การเป็นองค์กรลดพุงลดโรค ซึ่งเป็นนวัตกรรมเชิงรุกที่จะแก้ปัญหาความเสี่ยงด้านสุขภาพ ลดโรคอ้วนลงพุงของประชากรวัยทำงาน อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพองค์รวมของบุคลากรให้มีสุขภาพที่ดี มีประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มประสิทธิผลให้กับงาน สร้างองค์กรให้เข้มแข็งและเติบโตก้าวหน้าอย่างมีคุณภาพ โดยมุ่งหวังให้องค์กรต่างๆ ได้เข้าถึงและสามารถที่จะนำชุดความรู้ สู่การเป็นองค์กรลดพุงลดโรคมาปรับใช้ให้เกิดการดำเนินงานภายในองค์กรจนบรรลุผลได้อย่างแท้จริง


การสัมมนาครั้งนี้มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและบุคคลในภาคส่วนที่สำคัญเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ประกอบด้วย ศจ.นพ.ปัญญา ไข่มุก คณะกรรมการกองทุน สสส. นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการ สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร ให้ข้อเสนอแนะทำไมต้องเป็นองค์กรลดพุงลดโรค เป็นแล้วดีอย่างไร องค์กรได้ประโยชน์อย่างไร และบุคลากรในองค์กรจะได้ประโยชน์อย่างไรอาจารย์สง่า ดามาพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. และ ที่ปรึกษากรมอนามัย ชวนแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเป็นองค์กรลดพุงลดโรคจากองค์กรต้นแบบชั้นนำ


จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านสื่อมวลชนให้เกียรติเข้าร่วมงานในวันที่ 10 สิงหาคม 2559เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 201 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ซอยงามดูพลี 

Shares:
QR Code :
QR Code