สถานการณ์โรคอุจจาระร่วงในประเทศไทย

 

รายงานของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค พบผู้ป่วย 1,013,225 ราย จาก 77 จังหวัด ภาคเหนือมีอัตราการป่วยสูงสุด ขณะที่ จังหวัดภูเก็ตมีผู้ป่วยสูงสุด

สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรคเผย พบผู้ป่วย 1,013,225 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 1595.00 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 37 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.06 ต่อแสนประชากร สัดส่วนเพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.29 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด เรียงตามลำดับ คือ >65 ปี (10.96 %) 15-24 ปี (9.98 %) และ 25-34 ปี (9.94 %)

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ภาคเหนือ 1927.31 ต่อแสนประชากร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1711.17 ต่อแสนประชากร ภาคใต้ 1398.34 ต่อแสนประชากร และภาคกลาง 1376.95 ต่อแสนประชากรตามลำดับ ดังตาราง

จำนวนผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง ปี2555 (อัตราป่วยต่อแสนประชากร) จำแนกตามภาค

 

ส่วนจังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ ภูเก็ต (3303.24 ต่อแสนประชากร) ตาก (3255.19 ต่อแสนประชากร) ฉะเชิงเทรา (3109.20 ต่อแสนประชากร) แม่ฮ่องสอน (2917.96 ต่อแสนประชากร) และปราจีนบุรี (2888.36 ต่อแสนประชากร) ตามลำดับ ดังตาราง

ลำดับของจังหวัดที่พบผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงมากที่สุด ปี 2555 (อัตราป่วยต่อแสนประชากร)

 

 

ที่มา : รายงานโรคในระบบเฝ้าระวัง 506 Diarrhoea (ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2555 – 21 ต.ค. 2555) โดยใช้ฐานข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรค (รายงาน 506) อ้างใน Bureau of Epidemiology, Thailand

 

Shares:
QR Code :
QR Code