สถานการณ์ปัญหาจากสุราและเทศกาลวันหยุด

ในแต่ละนาที จะมีประชากรโลก 4.4 คนเสียชีวิตจากการดื่มสุรา สุราจึงไม่ใช้สินค้าธรรมดา การบริโภคสุราของนักดื่มไทยนั้นได้ก่อปัญหาสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม เป็นมูลค่าสูงถึง 1.5 แสนล้านบาทในปี 2549


เทศกาลวันหยุดยาวทั้งสงกรานต์และปีใหม่ เป็นช่วงเวลาทองสำหรับอุตสาหกรรมสุรา แผนภาพที่ 1 แสดงให้เห็นว่าเดือนมีนาคมและธันวาคม เป็นช่วงเวลาที่มีการผลิตเบียร์สูงสุด ซึ่งเป็นการเตรียมรับเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ที่จะตามมา ภาพพฤติกรรมการดื่มสุราและพฤกติกรรมมึนเมา เป็นภาพปกติของสังคมไทยทุกเทศกาล


อุบัติเหตุทางบกเหตุจากดื่มสุรา


เทศกาลปีใหม่และสงกรานต์มีจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรเฉลี่ย 87 และ 84 รายต่อวัน ตามลำดับ เมื่อเทียบกับ 35 รายในช่วงเวลาปกติระหว่างปี 2544-2547 ช่วงเวลาเดือนเมษายน ธันวาคมและมกราคม ซึ่งตรงกับเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ เป็นช่วงเวลาที่เกิดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรสูงสุด โดยมีจำนวนคดีอุบัติเหตุจราจรที่มีสาเหตุจากสุรามากกว่าช่วงเวลาอื่นถึงร้อยละ 76.9 และมีจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรมากกว่าค่าเฉลี่ยถึง 2.6 เท่า


จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุต่อวัน


 


 


 


ที่มา : ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา เรียบเรียงโดย นพ.ทักษพล ธรรมรังสี 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ