“สติ” รากฐานมั่นคงชีวิต สร้างสุขภาวะทางใจ

เรื่องโดย ปัญจวรา บุญสร้างสม  Team Content www.thaihealth.or.th


“สติ” รากฐานมั่นคงชีวิต สร้างสุขภาวะทางใจ thaihealth


พระเมธีวชิโรดม หรือที่รู้จักกันในนามปากกา “ว.วชิรเมธี” เป็นพระนักคิด นักเขียน นักวิชาการผู้ถ่ายทอดธรรมะให้เข้าใจง่าย โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการเผยแพร่ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มคนทุกวัย และนํามาปรับใช้ในการดําเนินชีวิตได้ง่ายขึ้น ท่านมีผลงานสําคัญ คือ หนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กชื่อ “ธรรมะติดปีก” ซึ่งเป็นการเล่าเรื่องธรรมะให้น่าสนใจ ด้วยการใช้ ถ้อยคําเรียบง่าย ใกล้ตัว จนกลายเป็นหนังสือยอดนิยมในช่วงหนึ่ง และถูกนํามาสร้างเป็นละครโทรทัศน์ในเวลาต่อมา


ปัจจุบัน พระเมธีวชิโรดม จําพรรษา ณ ศูนย์วิปัสสนาสากล ไร่เชิญตะวัน บ้านสันป่าเหียง ตําบลห้วยสัก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก ด้วยการเขียนหนังสือและการประยุกต์พุทธธรรมเข้ากับทุกกิจกรรมของชีวิต ผ่านการจัดหลักสูตรภาวนาให้แก่ชาวไทยและชาวต่างชาติ ตามแนวทางอานาปานสติของพระพุทธองค์ ท่านยังเป็นผู้ก่อตั้งสถาบันวิมุตตยาลัย และมหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์อีกด้วย โดยโครงการสําคัญที่เป็นที่รู้จัก คือ โครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรม ซึ่งได้ดําเนินการต่อเนื่องมาเข้าปีที่ 9 แล้ว และหลังจากจบโครงการในแต่ละรอบ จะมีการติดตามผลเด็กทุกคนที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งเด็ก ๆ ทุกคนล้วนแล้วแต่มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นเด็กดี มีจิตอาสาสูง เพราะได้รับการฝึกฝน และอบรมธรรมะอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาร่วมเดือน


พระเมธีวชิโรดม แสดงธรรมในเรื่องของ "สติ" อย่างน่าสนใจ โดยยกตัวอย่างในช่วงงดเหล้าเข้าพรรษาว่า เหล้าเป็นมะเร็งของความสุข เหล้าเป็นมะเร็งของสุขภาพ ใครก็ตามที่ดื่มเหล้า หรือติดเหล้า สติสัมปชัญญะจะหายไป เมื่อขาดสติจะทําให้ศักยภาพในการเป็นคนลดลง และหาความสุขในทางที่ไม่ถูกต้อง นําความเดือดร้อนมาสู่ตนเองและคนรอบข้าง คนที่ติดเหล้านั้น ไม่มีใครมีคุณภาพชีวิตที่ดี ในหนึ่งครอบครัว ถ้ามีสมาชิกคนใดคนหนึ่งติดเหล้า คนในบ้านก็จะเดือดร้อน และไม่มีความสุขกันทั้งครอบครัว 


ผู้ดื่มเหล้าหากขับขี่ยานพาหนะออกไปบนถนน ถนนเส้นนั้นก็จะเข้าสู่อันตรายทันที เพราะฉะนั้นคนที่ติดเหล้า หรือดื่มเหล้าจนขาดสติ จะทําให้ตนเองได้พบกับโรคใหม่ คือ มะเร็งของความสุข คน ๆ นั้นจะไม่พบกับความสุขที่แท้จริง และใช้ชีวิตอยู่บนความเสี่ยงที่สูงมาก ทั้งเสี่ยงต่อการเสียอนาคต เสียทรัพย์สิน ไปจนกระทั่งเสียชีวิต พระเมธีวชิโรดม จึงมองว่า การตั้งปณิธานในการงดเหล้าในช่วงเข้าพรรษา ถือเป็นเรื่องที่ดี ถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ควรจะงดดื่มเหล้าตลอดชีวิต หากใครสามารถปฏิบัติได้เช่นนี้ จะถือเป็นการให้พรอันประเสริฐแก่ตัวเอง


“สติ” เป็นสิ่งสําคัญมากในการดําเนินชีวิต เวลาที่เราทุกข์ ถ้าเราขาดสติ เราจะคิดว่าเราทุกข์อยู่คนเดียว แต่ถ้าเรามีสติ เราจะเข้าใจว่า เรามีเพื่อนร่วมทุกข์มากมาย เราจะแบ่งปันเรื่องราวความทุกข์ของเราให้ผู้อื่นฟัง ซึ่งจะทําให้ทุกข์ในหัวใจของเราเบาบางลง สติทําให้เรารู้จักคิด รู้จักยับยั้งชั่งใจ ทําให้เรามองหาหนทางที่ถูกต้องสําหรับชีวิต และทําให้เราหาหนทางออกจากวิกฤตได้ทุกครั้ง 


ดังนั้น เราจําเป็นต้องฝึกปลูกสติเหมือนกับที่เราปลูกต้นไม้ ในตัวเราให้มีเมล็ดพันธุ์แห่งสติอยู่ เราต้องหมั่นรดน้ําพรวนดิน ด้วยการฝึกตามดู ตามรู้ลมหายใจ หรือมีสติอยู่กับสิ่งที่เรากําลังทําอยู่เสมอ สติที่ถูกปลูกขึ้นมาแล้ว ก็เหมือนต้นไม้ที่งอกงามอยู่ในใจเรา ชีวิตของเราจะดําเนินไปในทางที่ดีขึ้น เพราะคนที่มีสติ จะไม่ทําสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และเหล้าถือเป็นตัวการสําคัญที่จะทําให้เราขาดสติ ทําลายเราทั้งร่างกายและจิตใจ หากใครรักษาศีลข้อห้าได้ จะถือเป็นอานิสงส์สูงสุด แต่ถ้าทําไม่ได้จะเป็นอันตรายสูงสุดแก่ชีวิต


“สติ” รากฐานมั่นคงชีวิต สร้างสุขภาวะทางใจ thaihealth


สุดท้ายพระเมธีวชิโรดม ได้ฝากหลักธรรมง่าย ๆ ให้เป็นคติเตือนใจแก่คนไทยทุกคนให้นําไปฝึกปฏิบัติ คือ “สติปัญญา” สติ ทําให้รู้จักยับยั้งชั่งใจ ส่วนปัญญา ทําให้ดํารงชีวิตอย่างมีเหตุผล หากเรามีสติปัญญา ก็ไม่จําเป็นต้องพกเครื่องรางของขลังใด ๆ เพราะการมีสติปัญญาจะนําพาชีวิตเราไปในทางที่ถูกต้อง เหมาะสม สติปัญญานั้นถือเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลกแล้ว 


สสส .อยากเชิญชวนให้ทุกคนใช้โอกาสสําคัญ ในช่วงเข้าพรรษานี้ เป็นจุดเริ่มต้นในการดูแลสุขภาพ เปลี่ยนช่วงเวลาเสี่ยง มาเป็นเวลาแห่งการสร้างเสริมสุขภาพ ใช้ “สติ” ในการสู้วิกฤต ให้คนไทยตระหนักและตื่นตัวในการหันมาเปลี่ยนวิถีชีวิต ดูแลสุขภาพ งดเหล้า เอาใจใส่ตัวเองมากยิ่งขึ้น รวมถึงการใช้สติในการแก้ปัญหา โดยเฉพาะเรื่องการจัดการรายได้-รายจ่าย ซึ่งการลดการดื่มแอลกอฮอล์ จะเป็นตัวช่วยสําคัญที่ทําให้มีเงินเหลือและเกิดเงินออมมากขึ้นอีกด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ