สคล. เดินหน้าโครงการ “รักลูก – เลิกเหล้า ครอบครัวอบอุ่น” ปีที่ 7

สคล. นำตัวแทนนักเรียนในเครือโรงเรียนปลอดเหล้า กทม. ประชาสัมพันธ์ โครงการ รักลูก – เลิกเหล้า ครอบครัวอบอุ่น

วันนี้ (8 มกราคม 2556) เวลา 08.30 น. ณ บริเวณหน้าตึกสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล  นางมาลัย มินศรี ผู้แทนจากสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ได้นำตัวแทนนักเรียนในเครือโรงเรียนปลอดเหล้า กทม. ได้แก่ โรงเรียนสหบำรุงวิทยา และโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม ประมาณ 20 คน มารณรงค์และประชาสัมพันธ์ โครงการ “รักลูก – เลิกเหล้า ครอบครัวอบอุ่น” ปีที่ 7 เพื่อให้ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีได้รับทราบ ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี

สำหรับ โครงการ “รักลูก – เลิกเหล้า ครอบครัวอบอุ่น”  ปีที่ 7 เป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวให้เกิดความอบอุ่น การสร้างความรักและให้กำลังใจกันในครอบครัว เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้แก่เด็กและเยาวชน ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข โดยเฉพาะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่ผ่านมามีหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2555 มีเทศบาล/อบต. เข้าร่วมโครงการจำนวน 275 แห่ง รวมถึงการดำเนินงานร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีครอบครัวเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 70,560 ครอบครัว ชุมชนในเขต กทม. 50 เขต เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 110 ชุมชน ทั้งนี้หากครอบครัวทุก ๆ ครอบครัว มีการสร้างเสริมประสบการณ์ที่ดีและเป็นไปในทางที่ถูกต้อง เพื่อทำให้ประเทศชาติมีประชากรที่มีคุณภาพมากขึ้น

 

 

 

ที่มา : ศูนย์ข่าวทำเนียบรัฐบาล

Shares:
QR Code :
QR Code