สคล.ตราด บุกเกาะช้าง รุกรณรงค์ต้านบุหรี่-น้ำเมา

เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดตราด พร้อมภาคีเครือข่าย ร่วมเฝ้าระวัง สุ่ม สำรวจ สื่อสาร-ประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ยาสูบฯ พ.ร.บ.เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่เกาะช้าง

สคล.ตราด บุกเกาะช้าง รุกรณรงค์ต้านบุหรี่-น้ำเมา

วันที่ 9-11 มีนาคม 2555 ณ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ(สคส.) นำทีมโดย นายศิริชัย พรรณธนะ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาภารกิจกฏหมาย ร่วมกับ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี (สคร.3 ชลบุรี) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด (สสจ.ตราด) เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดตราด และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองพร้าว เฝ้าระวัง สุ่มตรวจเตือน สื่อสาร-ประชาสัมพันธ์ ร้านค้า ร้านอาหาร และโรงแรมในพื้นที่เกาะช้าง เพื่อให้ปฎิบัติตามข้อกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และ พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พร้อมทั้งเก็บข้อมูลการละเมิดกฎหมาย เพื่อการวางแผนกำหนดทิศทางดำเนินงานงานการเฝ้าระวังต่อไป

สคล.ตราด บุกเกาะช้าง รุกรณรงค์ต้านบุหรี่-น้ำเมาผลจากการออกครวจเตือนในครั้งนี้ ทีมงานได้รับการต้อนรับอย่างดีจากร้านค้า สถานประกอบการในพื้นที่ พบผู้กระทำผิดกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ลดลงจำนวน 70 % เมื่อเปรียบเทียบจากการตรวจเตือนบนเกาะช้างในช่วงที่ นพ.สมาน ฟูตระกูล ผอ.สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (สคอ.) กรมควบคุมโรค  และพบผู้กระทำความผิด เมื่อปลายปี 2554

นายศิริชัย ได้ให้ข้อมูลว่าในส่วนผู้กระทำผิดกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ ส่วนใหญ่จะพบในโรงเเรม รีสอร์ท โดยเฉพาะแผนกบริการอาหาร-เครื่องดื่ม ซึ่งพบว่าประชาชน ผู้ใช้บริการทั้งชาวไทย และต่างชาติ ยังเข้าใจผิดคิดว่าสามารถสูบบุหรี่ได้ ในภัตตาคาร ร้านอาหารที่ไม่มีแอร์ โดยกฎหมายที่ถูกคือ ภัตตาคาร ร้านอาหาร สถานที่มีการขายอาหารทุกที่ ทั้งที่มีแอร์ และไม่มีแอร์ ห้ามสูบบุหรี่เด็ดขาด ทั้งต้องแสดงป้ายหรือติดสติกเกอร์ห้ามสูบบุหรี่  

สคล.ตราด บุกเกาะช้าง รุกรณรงค์ต้านบุหรี่-น้ำเมานายศิริชัย ได้ให้ข้อคิดเห็น เสนอแนะว่า ในภาพรวมประชาชนและร้านค้า ยังไม่รับทราบ พ.ร.บ.จึงควรให้ผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่วางแผนดำเนินการบูรณาการเชิงรุก ลำดับแรก คือการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ในข้อกฎหมาย สร้างการรับรู้ อาจต้องเชิญประชุม ชี้แจงและการเฝ้าระวังในพื้นที่ รณรงค์ติดสติ๊กเกอร์ ป้ายห้ามสูบบุหรี่ในเขตห้ามสูบ โดย สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบยินดีที่จะสนับสนุนวิทยากรและให้คำปรึกษา ทั้งนี้ เกาะช้างเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงหากดำเนินการให้เป็นไปถูกต้อง ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ด้วย ก็จะเป็นจุดดึงดูดการท่องเที่ยวสู่ประเทศไทยต่อไป

เรื่อง: นายจีรวัฒน์ แสงจันทร์
ที่มา: เครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคตะวันออก

 

Shares:
QR Code :
QR Code