สคล.กำหนดแผนงานงดเหล้าเข้าพรรษา53

พร้อมปลุกพลังเยาวชนร่วมขับเคลื่อนแบบคู่ขนาน

สคล.กำหนดแผนงานงดเหล้าเข้าพรรษา53

 

เครือข่ายประชาคมงดเหล้าภาคตะวันออก

กำหนดแผนเคลื่อนงานเข้าพรรษา 53 พร้อมปลุกพลังเยาวชนร่วมขับเคลื่อนแบบคู่ขนาน

 

            เมื่อวันที่วันที่ 23-27 มิถุนายน 2553 ที่ผ่านมา เครือข่ายประชาคมงดเหล้าภาคตะวันออก 9 จังหวัด ได้จัดประชุมระดับผู้ประสานงานจังหวัด ครั้งที่  19/2553 ณ วัดโพธิ์ทอง ต.แสลง อ.เมือง จ.จันทบุรี

 

            นางสาวเพ็ญนภา หัสรังค์ ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาคมงดเหล้าภาคตะวันออก ได้กล่าวถึงปฏิทินการทำงานภาคตะวันออกไว้ว่า จังหวัดที่มีการขับเคลื่อนงาน ขอให้แจ้งความเคลื่อนไหวในหลาย เป็นต้นว่า กิจกรรม ประชุมคณะทำงาน โดยขอให้ระบุ วัน เวลา สถานที่ให้ชัดเจน เพื่อความสะดวกแก่ผู้ประสานงานภาคในการลงพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งอาจจะมีภาคี/เครือข่ายที่สนใจอยากจะเข้าร่วมด้วย สำหรับเดือนกรกฎาคมได้วางระยะเวลาในการลงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการเคลื่อนงานดังนี้

 

            1.วันที่ 1 ก.ค. 53 : สคล.กรุงเทพฯ

            2.วันที่ 2 ก.ค. 53 : ภาคประชุม จ.สระแก้ว

            3.วันที่ 10 11 ก.ค. 53 : ภาคแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ.พิษณุโลก

            4.วันที่ 17 18 ก.ค. 53 : ประชุมภาค 9 จังหวัดที่   จ.ตราด

            5.วันที่ 19 ก.ค. 53 : ประชุม จ.จันทบุรี

            6.วันที่ 20 ก.ค. 53 : เข้าพรรษา จ.นครนายก

            7.วันที่ 23 ก.ค. 53 : เข้าพรรษา จ.จันทบุรี

            8.วันที่ 25 26 ก.ค. 53 : เข้าพรรษา จ.ชลบุรี

            9.วันที่ 26 ก.ค. 53 : เข้าพรรษา จ.ระยอง

 

            ในประเด็นการหนุนเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายฯภาคตะวันออก มี 14 ประเด็นสำคัญที่จะร่วมพัฒนาไปในช่วงเทศกาล โดยให้แต่ละพื้นที่ในการร่วมพัฒนาโครงการดังนี้

 

            1)เยาวชน: ภาคตะวันออกให้ความสำคัญกับประเด็นเยาวชน แต่ละจังหวัดคงต้องค้นหาเยาวชนมาร่วมทำงาน ส่วนจะเข้าแข็งในระดับใดค่อยพัฒนาศักยภาพร่วมกัน

 

            2)ประชาคม: ตอนนี้บางจังหวัดยังมีปัญหาในเรื่องของคนทำงานภาค จำเป็นต้องลงไปเป็นตัวกลางในการเชื่อมประสานการทำงานในพื้นที่และค้นหาคนทำงานมาร่วมงานเพิ่มขึ้น

 

            3)คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯจังหวัด:บางจังหวัดผู้ประสานงานจังหวัดภาคตะวันออกยังไม่ได้เข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการฯต้องมีการผลักดันเพื่อให้เครือข่ายฯเข้าไปมีส่วนร่วมในการเป็นคณะอนุกรรมการฯของจังหวัด

 

            4)พระสงฆ์ :  บางจังหวัดอาจจะยังมีการเชื่อมการทำงานกับพระสงฆ์น้อยอยู่ น่าจะเป็นโอกาสในการใช้พระสงฆ์เป็นแนวร่วมในการทำงานในพื้นที่ให้มากขึ้น

 

            5)การเขียนโครงการ :  เพื่อให้ผู้ประสานงานบางจังหวัดที่ยังเขียนโครงการไม่คล่องได้มีโอกาสในการฝึกฝีมือการเขียนโครงการ และทำตามกรอบที่โครงการได้วางไว้

 

            6)รายงานข่าว :  เพื่อประชาสัมพันธ์การทำงานของภาคตะวันออก และภาคี/เครือข่ายได้รับรู้ความเคลื่อนไหวของภาคตะวันออก

 

            7)ทีมพัฒนาศักยภาพฯ :  เพื่อพัฒนาศักยภาพคนทำงานในภาพ ให้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้น

 

            8)ภาคี/เครือข่าย :  เพื่อเพิ่มจำนวนภาคี/เครือข่ายที่จะเข้าร่วมในการเป็นเจ้าของปัญหาร่วมกันในเรื่องแอลกอฮอล์ อาจจะไม่เต็มร้อยของเพียงแค่ได้เริ่มต้นก็ยังดี

 

            9)โลโก้ :  เพื่อบอกอัตลักษณ์ประจำภาคของเรา น่าจะมีภูเขา เปลี่ยนสีของรัศมีจากสีแดงเป็นสีส้ม ยกดวงตะวันขึ้นเหนือหัวเจ้าจุก โดยคงรัศมีทั้ง 9 แฉกไว้

 

            10)แผ่นพับ :  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การทำงานของภาคตะวันออก โดยใช้เป็นภาพรวม และใส่ชื่อผู้ประสานงานแต่ละจังหวัดไว้ด้วย

 

            11)หนังสือ :  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การทำงานของภาคตะวันออก ในส่วนของการสร้างความร่วมมือและการถอดบทเรียนการทำงานของแต่ละพื้นที่ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน และเป็นการถ่ายทอดการทำงานอย่างเป็นรูปธรรมของภาคตะวันออก

 

            12)ซีดี :  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การทำงานของภาคตะวันออก โดยรวบรวมจากการทำงานของคนในพื้นที่

 

            13)เสื้อทีม :  เพื่อความเป็นทีม โดยจะมีโลโก้ใหม่ของภาคตะวันออกที่เราได้ร่วมกันออกแบบ ส่วนด้านหลังจะเป็น ภาษาอังกฤษไม่สูบไม่ดื่ม

 

            14)จดหมายข่าว :  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การทำงานของภาคตะวันออก ร่วมทั้งจังหวะก้าวการทำงานในพื้นที่ แต่เหนือสิ่งอื่นใดคือต้องได้ข่าวจากพื้นที่ ถ้าพื้นที่ไม่ส่งข่าวก็จะทำให้จดหมายข่าวไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ซึ่งในจดหมายข่าวน่าจะมีหลากหลายคอลัมน์ โดยใช้ภาคี/เครือข่ายในพื้นที่มาร่วมกันเขียนบทความสุขภาวะต่าง ๆ โดยกรอบคงต้องวางกันชัด ๆ อีกครั้ง

 

การก่อตัวของเครือข่ายเยาวชนภาคตะวันออก

สคล.กำหนดแผนงานงดเหล้าเข้าพรรษา53

 

            ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการคัดเลือกประธานเยาวชน โดยนายอรุณ  เกิดมงคล ซึ่งได้รับการคัดเลือก ได้เสนอแนวคิดในการขับเคลื่อนงานของเยาวชนในพื้นที่ภาคตะวันออกว่า

 

            1.จัดตั้งคณะทำงานเยาวชนภาค จำนวน 13 คน ประกอบด้วย เครือข่ายเยาวชนทั้ง 9 จังหวัด นายอรุณ  เกิดมงคล  เป็นประธานเครือข่ายเยาวชนงดเหล้าภาคตะวันออก

 

            2.มีผู้ประสานงานเยาวชนแต่ละจังหวัด

 

            3.เยาวชนจะต้องเข้าร่วมการประชุมประจำเดือนของผู้ประสานงานจังหวัดภาคตะวันออกทุกครั้ง อย่างน้อย 1 คน โดยขอเน้นเป็นผู้ประสานงานจังหวัด เพื่อให้เกิดการต่อเนื่องของข้อมูล

 

            4.ให้ทุกจังหวัดหาทีมทำงานไม่น้อยกว่า 10 คน เพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีในจังหวัดนั้น ๆ

 

            5.ในช่วงแรกขอให้เยาวชนเคลื่อนงานโดยการรับนโยบายจากผู้ใหญ่ก่อน เมื่อเกิดความเข้มแข็งค่อยวางจังหวะก้าวต่อไป โดยให้ทีมผู้ประสานงานจังหวัดเป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้ประสานงานเยาวชน

 

            6.เงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรม ไม่เกี่ยวข้องกับ เหล้า บุหรี่ ยาเสพติด

ทั้งนี้ สโลแกนของเยาวชน คือ เยาวชนคือพลัง สร้างสรรค์ สร้างสังคม และผู้ประสานงานเยาวชนจังหวัดชลบุรี จะจัดทำไฮไฟว์ของเยาวชนงดเหล้าภาคตะวันออก

 

การอบรม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 9 จังหวัดภาคตะวันออก

 

            เพื่อสนับสนุนให้การทำกิจกรรมในโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา มีความเข้มข้นมากขึ้นในประเด็นการบังคับใช้กฎหมาย ได้มีชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนพรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 9 จังหวัดภาคตะวันออก ประกอบด้วย จันทบุรี ตราด ระยอง ชลบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก และสมุทรปราการ จะจัดการการเวทีบรรยาย พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ 9 จังหวัดภาคตะวันออก โดย พ.ต.ท.ประภาศ จุลรักษ์ รองอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครอบครัว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยกำหนดระยะเวลาในการอบรม ดังนี้

 

            1.จ.ชลบุรี                       วันที่ 10 สิงหาคม 2553

            2.จ.สมุทรปราการ             วันที่ 11 สิงหาคม 2553

            3.จ.จันทบุรี                     วันที่ 26 สิงหาคม 2553

            4.จ.ระยอง                      วันที่ 27 สิงหาคม 2553

            5.จ.ตราด                        วันที่ 31 สิงหาคม 2553

            6.จ.สระแก้ว                    วันที่ 1 กันยายน 2553

            7.จ.ปราจีนบุรี                  วันที่ 2 กันยายน 2553

            8.จ.ฉะเชิงเทรา                วันที่ 7 กันยายน 2553

            9.จ.นครนายก                  วันที่ 8 กันยายน 2553

 

การประชุมพัฒนาศักยภาพภาคและงานงดเหล้าเข้าพรรษา

 

            ทิศทางการประชุมเพื่อพัฒนาการทำงานร่วมกัน จะเป็นการประชุมสัญจรไปยังพื้นที่ต่าง ๆ โดยจังหวัดที่จัดประชุมจะทำหน้าที่ดำเนินการประชุม เก็บเอกสารการเงิน สรุปวาระการประชุม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้บริหารจัดการภายใต้วงเงินที่กำหนดไว้ เพื่อก่อให้เกิดการร่วมเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพคนทำงานไปด้วยกัน ซึ่งผู้ประสานงานภาคและการเงินภาคจะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง โดยได้วางกำหนดการประชุมสัญจร ดังนี้

 

            ครั้งที่ 20  วันที่ 28 29 สิงหาคม 53 จ.นครนายก

            ครั้งที่ 21  วันที่ 18 19 กันยายน 53 จ.ฉะเชิงเทรา

            ครั้งที่ 22  วันที่ 16 17 ตุลาคม 53 จ.สมุทรปราการ

            ครั้งที่ 23  วันที่ 20 21 พฤศจิกายน 53 จ.ปราจีนบุรี

 

 

 

 

 

 

ที่มา: เครือข่ายองค์กรงดเหล้า

 

 

 

update: 02-07-53

อัพเดตเนื้อหาโดย: คมสัน ไชยองค์การ

 

Shares:
QR Code :
QR Code