สคร.เขต 11 จับมือเครือข่าย ป้องกันภัยสุขภาพในพื้นที่ท่องเที่ยว จ.สุราษฎร์ธานี

ที่มา : กรมควบคุมโรค


สคร.เขต 11 จับมือเครือข่าย ป้องกันภัยสุขภาพในพื้นที่ท่องเที่ยว จ.สุราษฎร์ธานี thaihealth


แฟ้มภาพ


จังหวัดสุราษฎร์ธานีนับเป็นพื้นที่ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทย ในแต่ละปีมีจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศหลั่งไหลเข้ามาเป็นจำนวนมาก ปัญหาสุขภาพที่พบได้บ่อยคือ โรคอาหารเป็นพิษ และการบาดเจ็บจากแมงกะพรุนพิษ  


การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวในพื้นที่ท่องเที่ยวเขตสุขภาพที่ 11 รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานเกาะสมุย) สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย เทศบาลนครเกาะสมุย สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาเกาะสมุย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสุมย ท่าอากาศยานนานาชาติเกาะสมุย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปศุสัตว์จังหวัด ผู้แทนผู้ประกอบการโรงแรมและร้านอาหารในอำเภอเกาะสมุย แกนนำชุมชน และกลุ่มภาคประชาสังคม/มูลนิธิ รวมจำนวน 70 คน


แพทย์หญิงพิมพ์ภา เตชะกมลสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ปัญหาด้านโรคและภัยสุขภาพที่พบบ่อยในพื้นที่ท่องเที่ยว ในเขตสุขภาพที่ 11 ได้แก่ โรคลีเจียนแนร์ โรคพิษสุนัขบ้า โรคอาหารเป็นพิษ และการบาดเจ็บจากแมงกะพรุนพิษ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ รวมถึงเศรษฐกิจการท่องเที่ยว โรคและภัยสุขภาพดังกล่าว สามารถป้องกันได้ โดยทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันระดมความคิด และร่วมกันแก้ไขปัญหาเหล่านี้ต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code