“ศูนย์เรียนรู้: พลังความรู้….สู่พลังสุขภาวะ”

featured

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556 ที่โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดงานนิทรรศการวิชาการและเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ศูนย์เรียนรู้ : พลังความรู้…สู่พลังสุขภาวะ” เพื่อร่วมกันทบทวนความรู้ ความเข้าใจจากการอบรมทั้ง 4 ชุดความรู้ คือ อาหาร เหล้า บุหรี่และอุบัติเหตุ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุดความรู้อื่นๆ ที่มีความสนใจเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนองค์ความรู้ สุขภาวะไปสู่ในสังคมต่อไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/OVrsOA

Shares:
QR Code :
QR Code