ศูนย์วัฒนธรรมประจำตำบลน้ำปลีก หนังปราโมทัย

ที่มา : วิถีชุมชน สร้างเศรษฐกิจฐานราก : ศูนย์เรียนรู้ โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ และประชารัฐ


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


ศูนย์วัฒนธรรมประจำตำบลน้ำปลีก หนังปราโมทัย thaihealth


ศูนย์วัฒนธรรมประจำตำบลน้ำปลีก หนังปราโมทัย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำปลีก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ


เมื่อปี 2516 ชาวบ้านน้ำปลีก หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำปลีก นำโดย ทองหลาง ขัติโคตร ได้ก่อตั้งคณะหนังตะลุง โดยใช้ชื่อ หนังปราโมทัย คณะน้ำปลีกบันเทิงศิลป์’ ทำการแสดงหนังตะลุง โดยดัดแปลงเครืองดนตรีพื้นบ้านอีสาน เช่น พิณ แคน มาประกอบการแสดง และนำเอาวรรณกรรมพื้นบ้านอีสาน เช่น นางผมหอม สังข์ศิลป์ชัยมาใช้ ชาวอีสานเรียกหนังคณะนี้ว่า หนังตะลุง และยังมีการเรียกหนังตามชื่อตัวแสดงของหนังด้วย เช่น หนังบักตื้อ หนังบักป่องบักแก้ว หรือบักแก้วบักป้อด ที่สำคัญยังมีการจัดพิธีไหว้ครูตามความเชื่อดั้งเดิม หรือที่ภาษาอีสานเรียกว่าการยกคายอ้อ ซึ่งจะทำก่อนการแสดงทุกครั้ง


เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำปลีก จึงได้ร่วมกับคณะหนังปราโมทัย คณะน้ำปลีกบันเทิงศิลป์ จัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมตำบลน้ำปลีกขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้บุตรหลานและเยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษาและสืบทอดการแสดงหนังปราโมทัยไม่ให้สูญหายไป


ป้จจุบันมี  ธงชัย งอกงาม เป็นประธานศูนย์ฯ ขณะเดียวกันยังมีการจัดทำหลักสูตรการแสดงหนังปราโมทัย จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยคัดเลือกเยาวชนจำนวน 60 คน เพื่อตั้งคณะการแสดงและได้จัดการแสดงหนังปรามัยอย่างน้อย 1 ครั้ง นับเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไว้ให้แก่คนรุ่นหลังต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ