ศึกษาเรียนรู้แหล่งอาหาร ผ่านคน 2 วัย น้ำกุ่มป่าแห่งความพอเพียง

น้ำกุ่มป่าแห่งความพอเพียง

ดร.นิสา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สสส. กล่าวว่า สสส. ได้เข้ามาทำงานร่วมกับ อบต.น้ำกุ่มตั้งแต่ปี 2555 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพทั้งผู้นำ ข้อมูล นวัตกรรม ผ่านทุนทางสังคมและศักยภาพของพื้นที่ และอาสาเข้ามาทำหน้าที่เป็นศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน (ศจค.) ตำบลสุขภาวะ สานพลังเครือข่าย 6 แห่ง เพื่อร่วมกับเสริมความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น โดยมีประเด็นสำคัญในการร่วมกันเพื่อวางแผนและดำเนินการจัดการน้ำ ดูแลรักษาป่าต้นน้ำ ให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ โดยครัวเรือน บุคคล หมู่บ้าน ชุมชน ได้ทำข้อตกลง มีกลไกการทำงาน ฟื้นคืนผืนนิเวศน์น้ำกุ่ม ผ่านอาสาสมัครทำฝาย ผนึกกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดสรรการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด ส่วนในด้านสุขภาพนั้น ได้จัดชมรมออกกำลังกาย การป้องกันโรคติดต่อ และยาเสพติดในชุมชน และในอนาคตจะเดินหน้าดูแลระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิเชิงรุก ตลอดจนสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้สมดุล ผ่านองค์ความรู้ที่มีในชุมชนท้องถิ่น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=366268

Shares:
QR Code :
QR Code