ศิริราช 130 ปี 130 โครงการ ทำงานเพื่อแผ่นดิน

ที่มา : คม ชัด ลึก


ศิริราช 130 ปี 130 โครงการ ทำงานเพื่อแผ่นดิน thaihealth


แฟ้มภาพ


ศิริราชคัด 130 โครงการเด่น ส่งต่อประสบการณ์ความรู้เพิ่มโอกาสให้เข้าถึงการรักษามากขึ้น


นับตั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระราชทานและสถาปนาโรงพยาบาลศิริราช เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของประเทศไทย เพื่อให้การรักษาโดยการแพทย์แผนปัจจุบัน ตลอดเวลากว่าร้อยปีที่ผ่านมา คณะบุคลากรได้ทำโครงการที่เป็นประโยชน์เฉพาะในส่วนที่เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมไปแล้วมากมาย ในวาระ 130 ปี รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ศิริราชพยาบาล ได้จัดโครงการ “ศิริราช 130 ปี 130 โครงการ ทำงานเพื่อแผ่นดิน” โดยจะนำโครงการ 130 โครงการ ที่สร้างผลงานโดดเด่นให้แก่ประเทศไทย ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ส่งต่อประสบการณ์ความรู้ให้แก่สถานพยาบาลต่างๆ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่คนในวงกว้าง เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงรับการรักษาต่างๆ ให้แก่ประชาชนได้มากขึ้น


   “โครงการเหล่านี้ เกิดจากการให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนา เป็นโครงการซึ่งทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้านการรักษาพยาบาล และสาธารณสุขสมัยใหม่ของประเทศไทย หลายโครงการได้สร้างความร่วมมือทางด้านสาธารณสุขทั้งในระดับประเทศและระดับโลก เช่น โครงการกายอุปกรณ์ โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร เป็นโรงเรียนทางด้านจัดทำอุปกรณ์ให้แก่ผู้พิการได้สามารถอยู่ในสังคมอย่างเท่าเทียมกับคนปกติ การทำเอ็มโอยูกับต่างประเทศ พัฒนาการเรียนการสอนของบุคลากรทางการแพทย์ภายในประเทศ และยังมีโครงการระดับนานาชาติ ที่ให้แพทย์ต่างประเทศเข้ามาเรียนรู้ ถือเป็นโครงการเด่นที่ทำให้เกิดการพัฒนาด้านการเรียนการสอนในวงการแพทย์ และเผยแพร่ไปยังประเทศอื่นที่ยังต้องการการพัฒนาในด้านนี้ โครงการศูนย์เบาหวาน ปัจจุบันเจอในกลุ่มผู้ป่วยอายุน้อยและทวีความซับซ้อนมากขึ้น แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะวินิจฉัยและให้การรักษาคนเป็นเบาหวานมีคุณภาพชีวิตที่ทัดเทียมกับคนปกติมากยิ่งขึ้น” รศ.นพ.นริศ แจง


รศ.นพ.นริศ กล่าวเสริมอีกว่า นอกจากนี้ยังมีโครงการการป้องกันการแพร่เชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก ปัจจุบันประเทศไทยสามารถป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก ในอัตราการติดเชื้อน้อยกว่า 2 เปอร์เซ็นต์ ประสบความสำเร็จในระดับมาตรฐานและอันดับต้นๆ ของโลก อีกทั้งสามารถป้องกันเด็กในกลุ่มที่มีเชื้อเอชไอวี ไม่ให้แสดงอาการของโรค สามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ปกติ และมีครอบครัวได้ ไม่ส่งผลต่อเชื้อเอชไอวีที่แฝงไปสู่ผู้อื่น ล่าสุด เตรียมเปิดตัวโครงการ “หน่วยรักษาอัมพาตเคลื่อนที่” ต่อยอดจากโครงการวิจัยศูนย์ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เมื่อผู้ป่วยที่เริ่มมีอาการโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันแจ้งผ่านสายด่วน ระบบจะประสานมาที่รถเคลื่อนที่ของศิริราช ซึ่งมีเครื่องซีทีสแกน พร้อมบุคลากร สามารถทำการประเมิน ให้ยา และทุกอย่างจะรักษาแบบฉุกเฉินจบในรถเคลื่อนที่ เป็นรถคันแรกของไทยที่เคลื่อนที่ไปหาผู้ป่วยในโรคนี้ เบื้องต้นให้บริการพื้นที่นำร่องบางส่วนในเขตบางกอกน้อย โดยหากโครงการทดลองนี้ประสบความสำเร็จ จะสร้างคุณประโยชน์ให้แก่คนทั้งประเทศ เพราะสามารถลดอัตราการพิการ อัมพฤกษ์ อัมพาต และเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคนี้ได้


“หลายๆ โครงการของศิริราช เป็นโครงการที่ใช้องค์ความรู้ ความสามารถ และแรงสนับสนุนในทุกๆ ด้าน ศิริราชสร้างวัฒนธรรมองค์กร ในการที่จะทำให้ทุกคนเป็นผู้มีจิตสำนึกในการเป็นผู้ให้ ตอบสนองเป้าหมายหลักที่ต้องการช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาพยาบาลที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อสานต่อแนวคิดหลักของศิริราชที่ยึดถือมาโดยตลอดนับตั้งแต่ก่อตั้งว่า “ศิริราช เป็นโรงพยาบาลของแผ่นดิน” และเป็นที่พึ่งให้แก่ผู้เข้ามารับบริการทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน” รศ.นพ.นริศ กล่าวย้ำ

Shares:
QR Code :
QR Code