ศสส. หนุนสร้างร้อยยิ้มสู่คลองกระอาน สานฝัน วัฒนธรรมชุมชน

 

ศสส. หนุนสร้างร้อยยิ้มสู่คลองกระอาน สานฝัน วัฒนธรรมชุมชน

 

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ ศสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.  ร่วมกับ โครงการพื้นที่สร้างสรรค์ ด้วยสายใยสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชน ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง จัดกิจกรรมร้อยยิ้มสู่คลองกระอาน สานฝัน วัฒนธรรมชุมชน ขึ้นในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม  2555  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและขยายให้เกิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้เกิดขึ้น และสนับสนุนให้สมาชิกในชุมชนใช้สื่อศิลปวัฒนธรรมในชุมชนเป็นเครื่องสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ตลอดจนส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เครือข่ายสื่อศิลปวัฒนธรรมภาคใต้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างพร้อมหน้าพร้อมตากัน

โดยนายดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมฯ สสส. กล่าวว่า ชุมชนบ้านคลองกระอาน  ต.นาปะขอ  อ.บางแก้ว จ.พัทลุง เป็นชุมชนขนาดกลางที่มีประชากรจำนวน 168 คลองเรือน นับถือศาสนาอิสลามมากถึง 98 % มีพื้นที่ติดกับทะเลสาบสงขลา วิถีของชาวบ้านจึงประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงปากท้อง บางครอบครัวมีจำนวนลูกหลานเยอะ ทำให้ดูแลเอาใจใส่บุตรหลานไม่ทั่วถึง เด็ก เยาวชนจำนวนมากที่ต้องออกจากสถานศึกษาก่อนเวลาอันควร บ้างก็ประสบกับปัญหาการท้องอันไม่พึงประสงค์ การติดโรคร้ายจากการมีเพศสัมพันธ์และจากการเสพยาเสพติด รวมทั้งการไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประกอบกับที่ผ่านมาเกิดพายุฝนที่ตกอย่างหนักติดต่อกันหลายเดือน น้ำท่วมซ้ำซาก ทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพประมงและปลูกผักได้ ความยากจนที่มีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วยิ่งถาโถมเข้ามาอย่างหนัก ความทุกข์ยากของคนในชุมชนจึงแผ่กระจายไปทั่วถึงคนทุกวัย

“การเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับเปลี่ยนการปรับทุกข์จากที่บ้าน มาเป็นร้านน้ำชา เป็นศาลาหมู่บ้าน และเป็นเวทีชุมชนเป็นเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนความทุกข์ยากร่วมกันเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงจึงเริ่มขึ้นเพื่อร่วมแก้ปัญหาร่วมกัน ด้วยการอาศัยภูมิปัญญา สื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนที่เคยมีในอดีต เช่นการจัดสานเครื่องมือประมงขนาดเล็ก การทำลวดลายเรือ การต่อเรือเพื่อลงทะเลมาเป็นเครื่องมือ โดยใช้เด็กเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้เด็ก เยาวชนของชุมชน ปลอดภัยจากภัยที่มองไม่เห็นได้ และก่อเกิดเป็นเครือข่ายพื้นที่สร้างสรรค์โดยใช้สื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนเป็นเครื่องมือสร้างความเปลี่ยนแปลง ให้ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าของสื่อศิลปวัฒนธรรมจนเกิดเครือข่ายสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนที่เข้มแข็งในระดับภาคขึ้น” ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมฯ สสส. กล่าว

ซึ่งนางเตือนใจ สิทธิบุรี ผู้รับผิดชอบโครงการพื้นที่สร้างสรรค์ ด้วยสายใยสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชน กล่าวว่า กิจกรรมร้อยยิ้มสู่คลองกระอาน สานฝัน วัฒนธรรมชุมชน ที่จะจัดขึ้นนี้เป็นการดึงจุดเด่น อัตลักษณ์ รากเหง้าของชุมชนมาเป็นเครื่องมือ อาทิ มโนราห์เด็ก, เพลงกล่อมลูก, ละครเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่แสดงโดยเด็ก เยาวชน, ลิเกฮูลูบ้านคลองกระอาน, การเล่านิทานสร้างสรรค์, บทเพลงอนาซีส (บทเพลงที่เกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนา การทำความดี ที่มุสลิมทั่วโลกใช้ขับร้อง ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นนั้นๆ ผ่านบทเพลงด้วย) นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการมีชีวิต, นิทรรศการภาพถ่ายชุมชน, แผนที่คนทำดี, ขนมพื้นบ้านอาหารพื้นถิ่น, ห้องสมุดเคลื่อนที่, การร้อยลูกปัดมโนราห์, การวาดภาพ และการละเล่นพื้นบ้าน”

“นอกจากนี้ยังมีการแสดงกลุ่มข้าวยำละครเร่  จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี มาร่วมแสดงด้วยเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างการมีส่วนร่วมให้กับคนในชุมชน เป็นการสืบสานสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไว้ไม่ให้สูญหายด้วย ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถมาร่วมกิจกรรมกันได้ที่ศาลาหมู่บ้าน ม.14 บ้านคลองกระอาน ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง มาร่วมใช้ “ศิลปะ-วัฒนธรรม” เข้าไปเปลี่ยนแปลง เติมไฟฝันให้เด็ก เยาวชนบ้านคลองกระอาน แบบมีส่วนร่วมได้ในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม นี้”  ผู้รับผิดชอบโครงการพื้นที่สร้างสรรค์ ด้วยสายใยสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชน กล่าว

 

 

ที่มา : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ ศสส.

Shares:
QR Code :
QR Code