ศธ.เตรียมขยายโครงการ “English for All”

ที่มา : แนวหน้า


ศธ.เตรียมขยายโครงการ “English for All” thaihealth


ภาพจากแนวหน้า


ศธ.เตรียมขยายโครงการ English for All โดยเริ่มต้นจากโรงเรียนระดับตำบล ที่มีเด็กด้อยโอกาส หรืออยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจนก่อน


19 ม.ค.61 นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ลงพื้นที่ จ.พิษณุโลก เพื่อเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โครงการ "English for All" ที่โรงเรียนสะพานที่ 3 อ.เมืองพิษณุโลก


นพ.ธีระเกียรติ กล่าวว่า หากเราจะปฏิรูปการศึกษา แต่ยังไม่สามารถยกระดับทักษะภาษาอังกฤษของคนในประเทศได้ การปฏิรูปนั้นก็ถือว่าล้มเหลว ดังนั้น โครงการ English for All ถือว่าเป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์มาก สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการยกระดับภาษาอังกฤษ สิ่งสำคัญคือเป็นโครงการที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาอย่างแท้จริง เพราะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกระดับได้เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม และช่วยสร้างศักยภาพในการแข่งขันที่สูงขึ้น ซึ่งสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือ เมื่อเด็กสามารถสื่อสารหรือเรียนภาษาอังกฤษได้ดี ก็จะมีความสุขกับการเรียน และเมื่อไปเรียนวิชาอื่นก็จะนำความคิดและทัศนคติแบบเดียวกันไปใช้ ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นด้วย


ทั้งนี้ ในเบื้องต้นจึงจะขยายผลโครงการ English for All ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป โดยเริ่มต้นจากโรงเรียนระดับตำบล ที่มีเด็กด้อยโอกาส หรืออยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจนก่อน ด้วยการนำการเรียนการสอนดีๆ มีประโยชน์ ตลอดจนครูเจ้าของภาษาหรือครูที่ดีๆ ไปจัดการเรียนการสอนให้ ภายใต้ความร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในโครงการโรงเรียนประชารัฐกว่า 4,000 แห่งทั่วประเทศ


ด้าน นายกรณ์ จาติกวณิช ผู้อำนวยการโครงการ English for All โรงเรียนสะพานที่ 3 กล่าวถึงจุดเริ่มต้นของโครงการ ว่า เกิดจากแนวคิดการให้โอกาสในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่เด็กไทย เพื่อยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในโครงการ English for All โดยวางเป้าหมายให้เด็กไทยทุกคนที่เข้าร่วมโครงการ สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี ภายใน 10 ปี จากนั้นได้นำแนวคิดสู่การทดลอง บนฐานความเชื่อว่า เด็กต้องเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ยังเล็กๆ จึงจะสามารถพัฒนาได้ พร้อมมีเงื่อนไขหลักในการดำเนินโครงการ English for All คือ ต้องเริ่มเรียนแต่เล็ก ยิ่งเล็กยิ่งดี , เน้นการสอนให้สื่อสารได้ , ครูต้องพูดได้จริง , ต้องมีเวลาเรียนที่เพียงพอ และต้องมีสภาพแวดล้อมการเรียนภาษา ตลอดจนปรับระบบการสอบและการวัดผลเน้นเรื่องการสื่อสารด้วย


ซึ่งโครงการ English for All มีความแตกต่างจาก English Program ในโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก เพราะโครงการนี้เลือกที่จะเปิดโอกาสให้เด็กด้อยโอกาส ขาดโอกาส หรืออยู่ในครอบครัวที่มีฐานะไม่ดีนัก ให้ได้เรียนภาษาอังกฤษจากครูเจ้าของภาษาหรือครูต่างชาติ ถือว่าโครงการประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง เด็กเขินอายน้อยลง กล้าพูด และร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนอย่างเต็มที่ สิ่งสำคัญคือ เด็กสามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารกับคนในครอบครัวด้วย ทำให้มีผู้ปกครองและประชาชนให้ความสนใจจำนวนมาก เพราะเป็นโครงการที่มีประโยชน์กับบุตรหลานมาก จึงมีแนวทางที่จะขยายโครงการให้กับเด็กทุกระดับของโรงเรียนสะพานที่ 3 โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง และจะขยายโครงการ English for All ไปยังโรงเรียนทั่วประเทศต่อไป


ทั้งนี้ โรงเรียนสะพานที่ 3 ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ English for All เมื่อปี 2557 ซึ่งมี นายกรณ์ จาติกวณิช เป็นผู้อำนวยการ และ นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม เป็นผู้จัดการ โดยเริ่มทดลองจัดการเรียนการสอนในชั้นอนุบาล 1 และ 2 ชั้นละ 1 ห้องเรียน ซึ่งได้รับการสนับสนุนครูชาวฟิลิปปินส์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จากนั้นในปีการศึกษา 2558 ได้ขยายผลในชั้นอนุบาล 1 – 2 , ป.1 และทุกชั้นเรียน ส่วนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา นักเรียนมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนดีขึ้นอย่างชัดเจน ตลอดจนมีแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น และได้รับการตอบรับจากผู้ปกครองและกรรมการสถานศึกษาเป็นอย่างดี

Shares:
QR Code :
QR Code