วิธีสร้างความสัมพันธ์อันดีในที่ทํางาน

ที่มา : สำนักศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (ศรร.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เรียบเรียงข้อมูลบางส่วนจาก หนังสือคู่มือมาสร้างองค์กรแห่งความสุขกันเถอะ โดย แผนงานสุขภาวะองค์กรภาคเอกชน https://goo.gl/kSS3Sr


มุมมองที่แตกต่างกันของลูกน้อง หัวหน้า และผู้บริการ สิ่งที่เชื่อมโยงสามมุมมองนี้ได้คือการเชื่อมความสัมพันธ์ที่จะช่วยลดช่องว่างระหว่างกันให้เกิดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ รวมถึงการสร้างทีมเวิร์ค


วิธีสร้างความสัมพันธ์อันดีในที่ทํางาน thaihealth


1. บุคลิกภาพบุคลิกภาพ ที่ว่านี้ไม่ใช่หมายถึงรูปลักษณ์ภายนอกอย่างเดียว แต่หมายรวมถึงความคิด ค่านิยมทัศนคติ หรือวิสัยทัศน์ที่ต้องรู้จักกาลเทศะ การแสดงอารมณ์อย่างเหมาะสม และการรู้จักมีมนุษยสัมพันธ์ เป็นต้น


2. ความอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ว่าจะดํารงตําแหน่งใดในที่ทํางานก็ควรมีสิ่งนี้ เพราะจะนํามาซึ่งความรักใคร่ หากเป็นลูกน้องคนที่อาวุโสกว่าหรือหัวหน้าก็จะเอ็นดู พร้อมจะให้ความช่วยเหลือสนับสนุน หากเป็นหัวหน้า ความอ่อนน้อมถ่อมตนในที่นี้นั้น หมายถึง ความสัมพันธ์กับลูกน้องที่ไม่ใช่มีแต่การสั่งการหรือแสดงอํานาจอย่างเดียว แต่ควรเปิดโอกาสให้ลูกน้องแสดงความคิดเห็น สอนงานให้ และแนะนําเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการทํางาน


3. ความเป็นเพื่อนและมีน้ําใจ ไม่ควรถือตัวเรื่องฐานะทางสังคมหรือตําแหน่งงาน โดยเฉพาะหากเป็นเพื่อนร่วมงาน ควรคิดเสมอว่าเมื่อเป็นทีมเดียวกันทุกคนย่อมมีสถานะเท่ากัน ความเป็นกันเองจะทําให้เกิดบรรยากาศอันดีในออฟฟิศ ลูกน้องก็จะไม่เกร็งกับหัวหน้าหรือเจ้านายด้วย แต่คนที่เป็นหัวหน้าหรือเจ้านายก็ต้องสร้างบรรยากาศให้พอเหมาะระหว่างความเคารพยําเกรงกับการกล้าแสดงออกของลูกน้องสิ่งที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีในที่ทํางานทั้งผู้ที่เป็นหัวหน้า ลูกน้อง หรือเพื่อนร่วมงานควรมีในตัวเอง เมื่อทํางานร่วมกับผู้อื่น


4. ความกระตือรือร้นและความรับผิดชอบ ไม่ว่าอยู่ในบทบาทหน้าที่ใดก็ควรทํางานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ จึงจะเป็นทีมเวิร์คที่มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันได้ รวมทั้งรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดีในหน้าที่ของตนเองทั้งหัวหน้าและลูกน้อง


5. ความอดทนเพราะความสําเร็จทุกอย่าง ไม่เคยได้มาโดยง่ายและการทํางานร่วมกับผู้อื่นย่อมมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน หรือเกิดอุปสรรคในการสร้างความสัมพันธ์ ความอดทนจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้ปัญหาทุกอย่างผ่านไปได้


6. ความเคารพนับถือและจริงใจ คือรู้จักให้เกียรติและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น และแสดงความยินดีหรือสรรเสริญผู้อื่นด้วยความจริงใจ ทั้งเจ้านาย ลูกน้อง หรือเพื่อนร่วมงาน


7. รักษาสัจจะ เราควรยึดมั่นคําสัญญาที่เรารับปากไว้กับเพื่อนร่วมงานหรือลูกน้องหรือหัวหน้า หากทําได้ดังกล่าวก็คงทําให้คุณเป็นที่ชื่นชมอย่างไม่ต้องสงสัย

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ