วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียง รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียง จังหวัดขอนแก่น สถานการศึกษาบันต้นแบบ ร่วมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา มหากุศล เพื่อพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นวิทยาลัยอาชีวเอกชนที่ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของขอนแก่น มีการนักศึกษากว่า 1,500 คน เป็นองค์กรที่เป็นสถานศึกษาที่ให้ความสำคัญในการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษามหากุศล เพื่อพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประจำปี 2555  ซึ่งได้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการทำบุญตักบาตรในวันสำคัญทางศาสนาต่าง ๆ รวมถึงวันเข้าพรรษาด้วย  มีการรณรงค์ให้ทั้งคณะอาจารย์ และนักศึกษาให้ร่วมลงนามงดเหล้าเข้าพรรษาในปีนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน

รวมทั้งการติดป้ายและสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ร่วมรณรงค์ทั่วทั้งวิทยาลัย รวมถึงร้านค้ารอบ ๆ บริเวณสถานศึกษาได้มีการแจกสติ๊กเกอร์และเชิญชวนในการลงนามงดเหล้าเข้าพรรษา คณะผู้บริหารของวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญในการที่จะสร้างค่านิยมที่ให้นักศึกษาได้ห่างไกลยาเสพติด รวมทั้งเรื่องของเหล้าและบุหรี่ โดยทางฝ่ายปกครองของทางวิทยาลัยได้มีมาตรการที่เข้มข้นในการจัดการกับนักศึกษาที่มีการดื่มสุราและสูบหรี่ในสถานศึกษา และยังส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้นักศึกษาได้ห่างไกลยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง โดยหวังว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเป็นสถาบันหนึ่งที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมในทุกด้าน พร้อมที่จะผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพออกสู่สังคม

 

 

ที่มา : วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน
Shares:
QR Code :
QR Code