วิจัยใช้แพทย์แผนไทยช่วยเลิกบุหรี่

วิจัยใช้แพทย์แผนไทยช่วยเลิกบุหรี่ พบ 'สิงห์อมควัน' ลดได้จริง


วิจัยใช้แพทย์แผนไทยช่วยเลิกบุหรี่  thaihealth


นายสุรเดช คชสารทอง นักวิชาการสาธารณสุข ร.พ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย และคณะ เผยเรื่องกระบวนการช่วยเลิกบุหรี่ ด้วยโปรแกรมการแพทย์แผนไทย ร.พ.ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ในการประชุมวิชาการบุหรี่และสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ว่า ได้วิจัยเพื่อช่วยเลิกบุหรี่ในกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้าน ที่สอดคล้องกับบริบทของสังคม ทำให้ได้รับการยอมรับและมีความยั่งยืน โดยใช้โปรแกรมการแพทย์แผนไทย โดยการวิจัยเป็นแบบกึ่งทดลองแบบกลุ่มเดี่ยว ด้วยการจัดโปรแกรมช่วยผู้ป่วยเรื้อรังให้เลิกบุหรี่


นายสุรเดชกล่าวว่า การวิจัยดำเนินการในร.พ.ส่งเสริม สุขภาพ ตำบลท่าก๊อ ซึ่งมีผู้ป่วยเรื้อรังที่ได้รับการคัดกรอง จากคลินิกช่วยเลิกบุหรี่เคลื่อนที่เชิงรุก ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของรพ.สต. โดยมีผู้สูบบุหรี่ที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ 78 คน โดยกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ป่วยเรื้อรัง จะเข้าร่วมกิจกรรมเป็นเวลา 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ซึ่งจะมีกิจกรรมเพื่อแนะนำการดูแลตัวเองด้วยหลักธรรมมานามัย การอบสมุนไพร การนวดกดจุดสะท้อน การขับสารพิษ การใช้สมุนไพรเพื่อช่วยเลิกบุหรี่ จากนั้น ติดตามกลุ่มตัวอย่าง ต่อเนื่องอีก 6 เดือน และเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ความสำเร็จก่อนและหลังการใช้โปรแกรม


จากการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เข้าร่วมใช้โปรแกรมเลิกบุหรี่ พบว่าจากจำนวนผู้ป่วยเรื้อรังที่สูบบุหรี่และเข้าร่วมโครงการโดยสมัครใจ 78 คน มีผู้เลิกบุหรี่ได้อย่างต่อเนื่อง 53 คน คิดเป็นร้อยละ 67.94 ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด


แบ่งเป็นการเลิกได้เป็นเวลา 6 เดือน 47 คน ร้อยละ 60.25 และเลิกได้ต่ำกว่า 6 เดือน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 8.21 มีผู้สูบบุหรี่ลดลง 16 คน หรือร้อยละ 20.51 และยังคงสูบบุหรี่เท่าเดิม 9 คน คิดเป็นร้อยละ 11.53 โดยรวมแล้วพบว่าผลลัพธ์ของการเลิกสูบบุหรี่สูงกว่าคิดเป็นร้อยละ 30 อย่างมีนัยสำคัญ หมายถึงการจัดทำโปรแกรมการแพทย์แผนไทยสำหรับการเลิกบุหรี่สามารถช่วยผู้ติดบุหรี่ได้


 


 


ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

Shares:
QR Code :
QR Code