วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย

ขอเชิญชวนดาวน์โหลด “วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย”

Thai Health Promotion Journal

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2565

พบกับเนื้อหาน่าสนใจ

• นิพนธ์ต้นฉบับ (Original Article)

– การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) ต่อการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น: กรณีสามจังหวัดชายแดนใต้

– พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์และความรับผิดชอบร่วมของสังคม

บทความพิเศษ (Special Article)

– โทรเวชกรรมการนอนหลับในยุคโควิด 19

– พลังทางปัญญากับความท้าทายในการควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย

ฯลฯ

วารสารสร้างเสริมสุขภาพไทย วารสารที่รวบรวมผลงานวิชาการด้านการสร้างเสริมสุขภาพของไทย และยกระดับข้อมูลวิชาการทางสุขภาพมุ่งสู่มาตรฐานวารสารวิชาการระดับสากล

 

ดาวน์โหลดฉบับเต็มได้แล้ววันนี้

ผ่านเว็บไซต์ www.thaihealth.or.th/THPJournal

Shares:
QR Code :
QR Code