วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย เปิดรับบทความประจำปี 2567

CALL FOR PAPERS

วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย (Thai Health Promotion Journal) โดย สสส. เปิดรับบทความประจำปี 2567

 

ประโยชน์ที่ผู้นิพนธ์จะได้รับ (Author Benefits)

• บทความผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน และสามารถใช้ยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. ได้

• ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบวารสารรูปเล่ม และอิเล็กทรอนิกส์ (E-journal) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์

• ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมสุขภาวะที่เข้มแข็ง ด้วยฐานข้อมูลและองค์ความรู้วิชาการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและส่งบทความได้ที่ https://thpjournal.thaihealth.or.th/submission/submission-guideline

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : [email protected]

Shares:
QR Code :
QR Code