วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย (Thai Health Promotion Journal) เปิดรับบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2567

วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย

วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย (Thai Health Promotion Journal)

เปิดรับบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2567

.

กำหนดการตีพิมพ์วารสาร

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2567

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2567

ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2567

ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2567

 

• ส่งบทความได้แล้ววันนี้ที่ https://thpjournal.thaihealth.or.th/

หรือช่องทางอีเมล [email protected]

 

Shares:
QR Code :
QR Code