วางเป้าขับเคลื่อนเลิกบุหรี่ เริ่มได้ที่บ้าน

ที่มา : มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) โดย กัลยาณา

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


วางเป้าขับเคลื่อนเลิกบุหรี่ เริ่มได้ที่บ้าน thaihealth


อาสาสมัครพาเลิกบุหรี่ที่พยายามทำงานและวางเป้าหมายให้มันกระทบในพื้นที่ในระยะยาวและยั่งยืน โดยจะวางแผนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ


การเลิกบุหรี่อาศัยความร่วมมือจากหลายๆ ทีม หลายๆ กลุ่มที่มีการรวมกลุ่มกันในชุมชนเพื่อช่วยในการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบุหรี่ ยาเสพติด สุขภาพและอื่นๆ ที่จะทำให้คนในชุมชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและปลอดภัยจากอบายมุขต่างๆ ซึ่งกลุ่มอาสาสมัครในแต่ละพื้นที่ที่เราลงไปก็จะมีทุกพื้นที่ที่มีระบบการทำงานที่คิดว่าถ้าได้รับความร่วมมือก็จะทำให้เกิดความยั่งยืนแน่นอน


ตัวอย่างที่อาสาสมัครนำเสนอมีดังนี้


คุณรอมละ ราโมง อาสาสมัครพาเลิกบุหรี่จากอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ซึ่งจะอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบเดียวกันกับคุณสมั่น สาเมาะ ทั้งสองคนมีแนวทางการดำเนินงานในลักษณะที่จะรวมกลุ่มต่างๆ เช่น คณะกรรมการมัสยิดและอิหม่าม ชมรมเยาวชนดารุลฮูดา ซึ่งมีสมาชิก 200 กว่าคน นอกจากนี้ยังมีกำนันเข้ามาร่วมด้วย โดยทางกำนันได้เสนอแนะกับทีมอาสาสมัครว่าให้ไปพูดกับอิหม่ามก่อนเพื่อให้อิหม่ามเป็นคนนำในการทำงานเรื่องบุหรี่ ส่วนกำนันจะเป็นฝ่ายสนับสนุนในการประสานต่างๆ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวมากขึ้น โดยทีมอาสาสมัครฯ ได้ดำเนินการนัดทุกคนมาคุยกันและร่วมกันทำแผนชุมชนว่าจะดำเนินการอย่างไรบ้าง โดยได้วางเป้าหมายในการทำงานของชุมชนดังนี้วางเป้าขับเคลื่อนเลิกบุหรี่ เริ่มได้ที่บ้าน thaihealth


1.ให้มัสยิดปลอดบุหรี่ในอนาคตและกำหนดมาตรการให้ปรับ 2,000 บาทกรณีสูบบุหรี่ในมัสยิด

2. บ้านปลอดบุหรี่

3. บุคคลต้นแบบ ทั้งหมดนี้จะเริ่มดำเนินการเฉพาะในหมู่ 1 ต.ปูยุด ก่อน


กิจกรรมแรกจะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ที่มีโทษต่อร่างกาย โดยจะเชิญวิทยากรจากภายนอกมาบรรยายให้กับผู้ที่สนใจจะเลิกบุหรี่และบุคคลทั่วไป ซึ่งขณะนี้มีผู้สมัครเลิกบุหรี่แล้วจำนวนหนึ่ง ก็คาดว่าอนาคตเราจะได้เห็นผลจากความตั้งใจและความร่วมมือของคนในชุมชนในการวางแผนและวางเป้าของชุมชนในการทำงานอย่างเป็นระบบและจะเห็นเป็นรูปธรรมในอนาคตซึ่งก็จะต้องติดตามกันต่อไป


ส่วนคนที่สองที่ทำงานลักษณะร่วมมือกับกลุ่มต่างๆ ในชุมชนคือ คุณมะรอฟี นิเด็ง เป็นพนักงาน อบต.กะมิยอ และเป็น อสม.ในชุมชนด้วย พอมาร่วมเป็นอาสาสมัครพาเลิกบุหรี่กับ สสม.แล้ว สำหรับคนนี้จะเน้นหลักในเรื่องการรณรงค์และประชาสัมพันธ์โดยจะแทรกเรื่องราวผ่านเวทีต่างๆ ที่ได้ร่วมงานกับกลุ่มอื่นๆ กลุ่มแรกที่ตั้งใจรณรงค์คือกลุ่ม อสม.ด้วยกันที่คุณมะรอฟี พยายามพูดและแนะนำจนในที่สุดเลิกบุหรี่เด็ดขาดได้แล้ว 3 คน และยังวางแนวทางในการดำเนินงานเพื่อรณรงค์บุหรี่โดยจะผ่านกลุ่มต่างๆ ดังนี้


1. เยาวชน จัดให้มีการรวมกลุ่มจัดตั้งชมรม โดยจะแบ่งให้แต่ละชมรมมีกิจกรรมและรับผิดชอบในกิจกรรมต่างๆ กันเอง แล้วหลังจากนั่นก็จะดึงให้เข้ามาร่วมรณรงค์บุหรี่กันอย่างจริงจัง ซึ่งก็สามารถแบ่งกลุ่มต่างๆ ดังนี้ กลุ่มอนุรักษ์แยกขยะ กลุ่มนี้ก็จะรับผิดชอบในส่วนของการทำความสะอาดในชุมชนโดยผ่านกิจกรรมหลายๆ กิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วหลังจากนั่นก็ค่อยๆ ดึงให้กลุ่มเหล่านี้ซึมซับเรื่องการรณรงค์บุหรี่ไปในตัวด้วยเวลาลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมกลุ่มปั่นจักรยาน กลุ่มนี้ก็จะเน้นเรื่องการออกกำลังกาย ซึ่งก็จะทำวิธีเดียวกันให้ซึมซับก่อนและหลังจากนั่นจะค่อยๆ วางเป้าขับเคลื่อนเลิกบุหรี่ เริ่มได้ที่บ้าน thaihealthชวนให้เข้ามาร่วมกันรณรงค์เรื่องบุหรี่ไปด้วยกัน กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มเยาวชนสีขาว กลุ่มนี้จะทำงานด้านรณรงค์เกี่ยวกับใบกระท่อมเป็นหลัก แต่ต่อมาได้เข้าไปพูดคุยและให้เพิ่มในการรณรงค์เรื่องบุหรี่เข้าไปด้วย ปัจจุบันสามารถที่จะทำให้มีคนเลิกบุหรี่เด็ดขาดได้แล้ว 1คน จากการรณรงค์ของเด็กๆ กลุ่มนี้


2. ผู้สูงอายุ ทางกลุ่มอาสาสมัครฯ จะมีการทำคูปองเจ็ดสีเพื่อตรวจโรค โดยแต่ละคนจะได้คูปองสีไม่เหมือนกันแล้วแต่โรคเวลาไปตรวจสุขภาพทีมอาสาสมัครฯ ก็จะแทรกเรื่องอันตรายที่เกิดจากการสูบบุหรี่เข้าไปทุกครั้งที่ไปตรวจ เพื่อให้เกิดความตระหนักและต้องการเลิกในที่สุด


นอกจากกลุ่มที่กล่าวมาข้างต้นแล้วคุณมะรอฟีก็ยังไม่จบ ยังเข้าไปรณรงค์กับกลุ่มพนักงาน อบต.ที่ทำงานด้วยซึ่งในกลุ่มพนักงาน อบต.ไม่มีใครสูบบุหรี่เลยนอกจากคนเดียวเท่านั่นที่ยังสูบอยู่ เป็นการท้าทายคุณมะรอฟีที่จะพยายามทำให้เพื่อนร่วมงานเลิกบุหรี่ให้ได้ ปัจจุบันยังไม่เลิกแต่อยู่ระหว่างลดการสูบให้น้อยลง แค่นี้ก็ถือได้ว่าประสบความสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง


เราจะเห็นได้ว่าอาสาสมัครของเรามีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะทำให้ชุมชน ที่ทำงานโดยเฉพาะคนใกล้ชิดไม่สูบบุหรี่ แต่จะทำอย่างไรนั่นเป็นที่มาของการวางแผน ต่อยอดความรู้ที่ได้มาจากการอบรมจาก สสม. เพื่อให้เกิดผลที่เห็นเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ซึ่งอนาคตเราคงจะได้เห็นชุมชนตัวอย่างที่สามารถทำให้คนในชุมชนเลิกสูบบุหรี่และสุดท้ายกลายเป็นชุมชนปลอดบุหรี่ในที่สุด หวังว่าพวกเราทุกคนจะช่วยกันดุอาอฺเพื่อให้ทีมอาสาสมัครฯ ที่มีจิตอาสาทำงานเพื่อสังคมทุกคนให้ทำงานประสบความสำเร็จตามที่หวังและตั้งใจ อินชาอัลลอฮฺ

Shares:
QR Code :
QR Code