‘วัดสะอาด-จังหวัดสะอาด-ประชาพร้อมใจ’

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด


ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่


'วัดสะอาด-จังหวัดสะอาด-ประชาพร้อมใจ' thaihealth


จ.ลำปางเปิดกิจกรรม 'วัดสะอาด-จังหวัดสะอาด-ประชาพร้อมใจ'


นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ตามที่มหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับภาคีเครือข่าย คือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ลงนามบันทึกตกลงว่าด้วยความร่วมมือดำเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อเสริมสร้างให้วัดเป็นศูนย์กลางชุมชนในการพัฒนาสุขภาวะ ตามแนวทาง 5 ส ได้แก่ สะสาง การลดสิ่งที่ใม่จำเป็นความพอดีกับการใช้ประโยชน์ สะดวกการจัดสรรแบ่งอุปกรณ์หรือทรัพยากรที่มีอยู่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อง่ายแก่การใช้งาน สะอาด การรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ให้พร้อมใช้งาน และตรวจสอบได้ สร้างมาตรฐานการสร้างระเบียบปฏิบัติร่วมกัน และปรับปรุงให้ดีขึ้นเสมอ สร้างวินัย การส่งเสริมให้ทุกคนเคารพกฎกติกา


ในส่วนของจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรม Kick off "วัดสะอาด จังหวัดสะอาด ประชาพร้อมใจ" ตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2562 ที่วิหารหลวง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างพระภิกษุ ตัวแทนชุมชน องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนให้เกิดความเข้มแข็ง เพื่อให้วัดมีความสะอาด ร่มรื่น เป็นสถานที่เอื้อต่อการปฏิบัติศาสนกิจของสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั่วไป และเพื่อสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาวัดและศาสนสถาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานราชการในจังหวัดลำปาง ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง


สำหรับโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2562 มีเป้าหมายเชิญชวนให้วัดในจังหวัดลำปางเข้าร่วมโครงการ จำนวน 300 วัด ซึ่งในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาได้ดำเนินการรวมพลังจิตอาสาพัฒนาวัดท่องเที่ยว ในเขตอำเภอเมืองลำปาง และจะขยายผลการดำเนินกิจกรรมในระดับอำเภอต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code