ลูกจ้างเจ็บป่วยจากการทำงาน เบิกรักษาสูงสุด2ล้าน

ที่มา : คมชัดลึก


ลูกจ้างเจ็บป่วยจากการทำงาน เบิกค่ารักษาได้สูงสุด 2 ล้านบาท thaihealth


แฟ้มภาพ


ลูกจ้างเจ็บป่วยจากการทำงาน ไม่ต้องกังวลกองทุนเงินทดแทนประกันสังคม พร้อมดูแลเต็มที่ เบิกค่ารักษาได้สูงสุด 2 ล้านบาท ระบุเดือน ม.ค.– เม.ย 61 ใช้สิทธิ 26,142 ราย


นพ.สุรเดช วลีอธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงการดูแลลูกจ้างของสำนักงานประกันสังคมว่า สำนักงานประกันสังคม มีกองทุนเงินทดแทนดูแลลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ซึ่งจากสถิติข้อมูลลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ระหว่างเดือนมกราคม – เมษายน 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 26,142 ราย


"และเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 ซึ่งมีจำนวนการประสบอันตรายฯ จำนวน 25,922 ราย พบว่า เพิ่มขึ้นจำนวน 220 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.85 จังหวัดที่มีลูกจ้างประสบอันตรายจากการทำงานสูงสุด คือ กรุงเทพมหานคร มีจำนวน 7,123 ราย รองลงมา คือ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 3,837 ราย และจังหวัดชลบุรี จำนวน 1,609 ราย"นพ.สุรเดช ระบุ


นพ.สุรเดช  กล่าวอีกว่า ประเภทสถานประกอบการที่มีลูกจ้างมากกว่า 1,000 คน มีสถิติประสบอันตรายสูงสุด คือ 6,081 ราย รองลงมา คือ สถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 201 – 500 คน จำนวน 4,227 ราย และสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 21- 50 คน จำนวน 3,107 ราย ตามลำดับ


นพ.สุรเดช  กล่าวต่อไปว่า ประเภทกิจการที่ประสบอันตรายสูงสุด คือ ประเภทกิจการหมวดการผลิต จำนวน 14,465 ราย รองลงมา คือ ประเภทกิจการหมวดการขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ จำนวน 3,892 ราย และประเภทกิจการหมวดก่อสร้าง จำนวน 2,831 ราย ตามลำดับ


"ส่วนกรณีที่ลูกจ้างประสบเหตุจนสูญเสียอวัยวะสูงสุด คือ นิ้วมือ จำนวน 6,220 ราย รองลงมา คือ ตา จำนวน 3,480 ราย และบาดเจ็บหลายส่วน จำนวน 2,040 ราย"นพ.สุรเดช  กล่าว


นพ.สุรเดช กล่าวต่อไปว่า หน้าที่ของนายจ้าง หากลูกจ้างประสบอันตรายจากการทำงาน นายจ้างมีหน้าที่ต้องแจ้งการประสบอันตราย ตามแบบแจ้งการประสบอันตรายเป็นอันดับแรก รวมถึงคำร้อง ขอรับเงินทดแทน (กท.16) และสำเนาแบบส่งตัวลูกจ้างเข้ารับการรักษาพยาบาล (กท.44) ส่งให้สำนักงานประกันสังคมพื้นที่ / จังหวัด / สาขา ที่นายจ้างขึ้นทะเบียนไว้ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบการ ประสบอันตรายของลูกจ้าง


"กรณีลูกจ้างประสบอันตรายเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน สำนักงานประกันสังคม ขอแนะนำให้นายจ้าง ส่งตัวลูกจ้างเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงินทดแทน โดยที่นายจ้างไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาล่วงหน้าและสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้เท่าที่จ่ายจริง  ตามความจำเป็นตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560"นพ.สุรเดช  กล่าว


นพ.สุรเดช  กล่าวด้วยว่า ซึ่งค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นในเบื้องต้นไม่เกิน 50,000 บาท ต่อการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย 1 ครั้ง หากมีการบาดเจ็บรุนแรงหรือเรื้อรังตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดในประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ลักษณะการประสบอันตรายฯ ให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาล เพิ่มได้อีก 100,000 บาท รวมแล้วไม่เกิน 300,000 บาท หรือหากไม่เพียงพอ สามารถจ่ายเพิ่มขึ้นได้อีก รวมแล้วไม่เกิน 500,000 บาท โดยตามความเห็นของคณะกรรมการการแพทย์


"และหากไม่เพียงพอสามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น แต่รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยตามความเห็นของคณะกรรมการการแพทย์พิจารณา คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนให้ความเห็นชอบ เว้นแต่ ลูกจ้างเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของรัฐ ตั้งแต่เริ่มแรกจนสิ้นสุดการรักษาหรือมีเหตุสมควรที่ไม่สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาล ในสถานพยาบาลของรัฐตั้งแต่เริ่มแรก แต่ภายหลังได้เข้ารับการรักษาพยาบาล ในสถานพยาบาลของรัฐสามารถเบิกเพิ่มได้ในวงเงินสูงสุด ไม่เกิน 2,000,000 บาท" นพ.สุรเดช  กล่าว


ทั้งนี้ หากลูกจ้างมีปัญหาข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th

Shares:
QR Code :
QR Code