ลานกีฬาพัฒน์ พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน

   "ลานกีฬาพัฒน์ 1" หรือ "ลานกีฬาเพื่อความเจริญ" โครงการที่ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้แข็งแรงทั้งร่างกาย และจิตใจ


ลานกีฬาพัฒน์ พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน thaihealth


        สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด"ลานกีฬาพัฒน์ 1" โดยมี ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เฝ้าฯ รับเสด็จฯ ณ ชุมชนเคหะคลองจั่นถ.ศรีบูรพา เขตบางกะปิ


       โครงการลานกีฬาพัฒน์เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีสุขภาพแข็งแรงและสุขภาพใจที่ดี พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งสามัคคี หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจึงร่วมกันดำเนินโครงการ"ลานกีฬาพัฒน์" ที่มีความหมายว่า"ลานกีฬาเพื่อความเจริญ" เพื่อเป็นสถานที่ที่ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชนให้เข้มแข็ง ซึ่งภายในลานกีฬา ประกอบด้วย สนามกีฬา สนามเด็กเล่น ลานผู้สูงอายุ และที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจ รวมทั้งเป็นพื้นที่อเนกประสงค์สำหรับจัดกิจกรรมสันทนาการต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวชุมชน ที่สำคัญที่สุด คือ เป็นลานกีฬาที่เกิดจากการมีส่วนร่วมในการ"สร้าง" และ "พัฒนา" เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชาวชุมชนทุกเพศ ทุกวัย ได้อย่างแท้จริง สำหรับลานกีฬาพัฒน์ 1 เปิดให้บริการวันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 06.00-21.00 น.


          สำหรับโครงการลานกีฬาพัฒน์ เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2556 ในพื้นที่นำร่อง 2 แห่ง คือ พื้นที่ชุมชนเคหะคลองจั่น เขตบางกะปิ โดยการเคหะแห่งชาติได้ส่งมอบพื้นที่ลานกีฬาและสวนหย่อม บริเวณด้านหลังอาคารชุดที่ 6 และ 7 ภายในโครงการเคหะชุมชนคลองจั่นแก่สำนักราชเลขาธิการเมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 57 รวมเนื้อที่ 7-1-80.80 ไร่ เพื่อปรับปรุงเป็นลานกีฬาพัฒน์เคหะชุมชนคลองจั่น การออกแบบภูมิสถาปัตย์เบื้องต้นกรุงเทพมหานครได้กำหนดพื้นที่อาคารต่างๆ


          ในส่วนของการออกแบบภายใน พื้นที่ออกกำลังกายและการปรับพื้นที่ให้ตรงตามความต้องการของชุมชน ดำเนินการโดยสถาบันอาศรมศิลป์ ร่วมกับ บริษัท ฉมาโซเอ็น จำกัด ดำเนินการก่อสร้างโดยบริษัทอิตาเลียน-ไทย จำกัดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดลานกีฬาพัฒน์  thaihealth (มหาชน) โดยได้รับการสนับสนุนในการดำเนินการก่อสร้างจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จำนวน 21 หน่วยงาน ได้แก่สำนักราชเลขาธิการ กรุงเทพมหานคร การทางพิเศษแห่งประเทศไทย การเคหะแห่งชาติ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กรมธนารักษ์ การกีฬาแห่งประเทศไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) บริษัททางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้านครหลวง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช การประปานครหลวง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สถาบันอาศรมศิลป์ และบริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด(มหาชน) ส่วนแห่งที่ 2 อยู่บริเวณพื้นที่ใต้ทางด่วนอุรุพงษ์ ชุมชนบ้านครัวซึ่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทยมอบพื้นที่ให้ประมาณ 12 ไร่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่และรับฟังความคิดเห็นของชุมชน


 


 


             ที่มา: หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย 


             ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code