ลอยกระทงวิถีใหม่ ปลอดเหล้า ปลอดภัย ไกลโควิด-19

เรื่องโดย เทียนทิพย์  เดียวกี่ Team Content www.thaihealth.or.th


ข้อมูลบางส่วนจาก  ข่าว วธ.แจงแนวทางจัดงานลอยกระทงวิถีใหม่ ป้องกันโควิด-19 (เนชั่นทีวี)


ภาพโดย ปารมี ขันธ์แก้ว  Team Content  www.thaihealth.or.th และ สสส.


ลอยกระทงวิถีใหม่ ปลอดเหล้า ปลอดภัย ไกลโควิด-19 thaihealth


“วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำก็นองเต็มตลิ่ง เราทั้งหลายชายหญิง สนุกกันจริงวันลอยกระทง”  


เพลงคุ้นหู ที่ไม่ว่ากี่ยุคกี่สมัย ใครๆ ก็ร้องตามได้  ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ซึ่งเป็นวันลอยกระทง นับเป็นประเพณีของไทยที่ได้รับความนิยมทั้งชาวไทยและต่างชาติ ที่นำกระทงมาขอขมาพระแม่คงคา และร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ ที่แต่ละพื้นที่ได้จัดขึ้น


แต่ด้วยปีนี้ที่ประเทศไทยต้องพบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 อาจทำให้บรรยากาศค่ำคืนลอยกระทงเปลี่ยนแปลงไปบ้าง  เพราะต้องมีการเฝ้าระวังและมีมาตรการป้องกันที่เคร่งครัดมากขึ้น


กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม รณรงค์ให้ทุกภาคส่วนจัดงานประเพณีลอยกระทง ภายใต้แนวคิด "ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย" เน้นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อโควิด19  โดยมีแนวปฏิบัติร่วมกัน ดังนี้


1) จัดกิจกรรมตามประเพณีนิยมของแต่ละท้องถิ่น ใช้กระทงทำจากวัสดุที่ย่อยสลายง่ายและไม่ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รณรงค์ให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า 100 % และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือน้ำสะอาด สบู่เหลว ก่อนหรือหลังทำกิจกรรม


2) สถานที่จัดงาน ควรปรับเปลี่ยนให้มีพื้นที่ที่เหมาะสม กว้างขวาง ไม่แออัด มีจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้างาน และดำเนินการตามมาตรการการรักษาความปลอดภัยจากเชื้อโควิด 19 ของสาธารณสุข


ลอยกระทงวิถีใหม่ ปลอดเหล้า ปลอดภัย ไกลโควิด-19 thaihealth


3) ผู้จัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในการจราจรทางบกและทางน้ำ เช่น มีศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางน้ำ ตลอดจนบริเวณท่าน้ำให้มีความมั่นคง ปลอดภัย และเว้นระยะการลงลอยกระทง


4) รณรงค์ลอยกระทงปลอดเหล้า ด้วยการงดจำหน่ายสุรา และเครื่องดื่มมึนเมา รณรงค์เมาไม่ขับ และงดการดื่มสุราในบริเวณงานหรือใกล้เคียง งดการเล่นดอกไม้ไฟ พลุ และโคมลอย หรือวัสดุที่ก่อนให้เกิดอันตรายในที่สาธารณะหรือชุมชน และขอให้ยึดหลัก "อย่าใกล้ขอบบ่อ อย่าเก็บกระทง/เงินในกระทง อย่าก้มไปลอยกระทง"


5) จัดการแสดงต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม โดยเฉพาะการจัดแสดงวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่จะทำให้เด็ก เยาวชน ประชาชนได้เรียนรู้มรดกภูมิปัญญาของไทย เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ควรจัดบริเวณที่นั่งให้มีการเว้นระยะห่าง และรักษามาตรการความปลอดภัยจากโควิด 19 อย่างเคร่งครัด


สิ่งหนึ่งที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) รณรงค์อย่างต่อเนื่อง คือ ลอยกระทงปลอดเหล้า ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการแนวปฏิบัติของกระทรวงวัฒนธรรมข้างต้น สนับสนุนการท่องเที่ยวที่ปลอดภัย ซึ่งที่ผ่านมามีการขยายผลลอยกระทงปลอดเหล้า กว่า 90 พื้นที่ ถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่ช่วยส่งเสริมให้ไทยเป็นสังคมปลอดเหล้าและปัจจัยเสี่ยง


สสส. และภาคีเครือข่ายร่วมกันส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามและทรงคุณค่า ขับเคลื่อนให้ประเพณีลอยกระทง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปลอดเหล้า ปลอดภัย ไกลโควิด-19 เชื่อแน่ว่าหากทุกคนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด นอกจากงานวันลอยกระทงจะสนุกสนานแล้ว บุญจะส่งให้เราสุขใจ ตามชื่อเพลงวันลอยกระทงอีกด้วยนั่นเอง

Shares:
QR Code :
QR Code