ลอยกระทงปีนี้ให้ปลอดภัยใช้ ‘โคมยี่เป็ง’ ได้มาตรฐาน

          ลอยกระทงปีนี้กระทรวงอุตสาหกรรมเชิญชวนให้ใช้โคมยี่เป็งที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) เพื่อความปลอดภัยในช่วงเทศกาลแห่งความสุขนี้ พร้อมเชิญชวนผู้ผลิตโคมยี่เป็งที่ยังไม่ได้รับเครื่องหมาย มผช. ให้ผลิตตามมาตรฐานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการนำไปใช้


/data/content/26330/cms/e_afjkqswyz459.jpg


          ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ทุกๆ ปี มักจะเกิดเพลิงไหม้ในช่วงเทศกาลลอยกระทง อันเนื่องมาจากการจุดโคมยี่เป็งหรือโคมลอยปล่อยขึ้นท้องฟ้า โดยเฉพาะจังหวัดทางภาคเหนือที่นิยมจุดโคมลอยอย่างแพร่หลายในจังหวัดต่างๆ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ โดยไม่จำกัดเฉพาะเทศกาลลอยกระทงเท่านั้น โคมยี่เป็งหรือโคมลอยที่ผลิตกันโดยทั่วไปมีการผลิตโดยใช้ลวดโลหะขนาดใหญ่ที่เป็นสื่อนำไฟฟ้า มีการใช้เชื้อเพลิงในปริมาณมากเกินความจำเป็น เพื่อให้โคมลอยขึ้นสูงเป็นระยะเวลานาน เมื่อโคมลอยตกลงมาหากไปติดค้างสายไฟฟ้าแรงสูง จะทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร ขณะเดียวกันการลอยขึ้นสูงเกินไปจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อ อากาศยาน โดยเฉพาะจังหวัดท่องเที่ยวที่มีการขึ้นลงของอากาศยาน รวมทั้งเชื้อเพลิงที่ยังลุกไหม้เมื่อโคมตกลงสู่บ้านเรือนที่อยู่อาศัย อาจก่อให้เกิดไฟไหม้ขึ้นได้ กระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้มอบหมาย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ลงพื้นที่พบผู้ผลิตโคมยี่เป็ง เพื่อให้คำแนะนำในการผลิตให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือ มผช. ที่ สมอ.กำหนด เพราะมีข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่ผู้ผลิตสามารถใช้เป็นแนวทางในการผลิตให้เกิดความปลอดภัยได้ เมื่อประชาชนนำไปใช้ก็จะเกิดความปลอดภัย


          นายหทัย อู่ไทย เลขาธิการ สมอ. กล่าวเพิ่มเติมว่า มาตรฐานโคมลอยหรือโคมยี่เป็งที่ สมอ. กำหนด นั้น กำหนดให้ต้องใช้วัสดุที่ผลิตและเชื้อเพลิงที่ใช้มาจากธรรมชาติ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน ๙๐ เซนติเมตร ความสูงไม่เกิน ๑๔๐ เซนติเมตร ใช้กระดาษว่าวชนิดบาง หากต้องใช้ลวดโลหะสำหรับผูกติดเชื้อเพลิงให้ใช้ลวดอ่อนที่มีความยาวไม่เกิน ๓๐ เซนติเมตรต่อเส้น เชื้อเพลิงต้องไหม้สลายหมดสิ้นขณะลอยอยู่ในอากาศภายในไม่เกิน ๘ นาที และต้องพิมพ์คำเตือนในฉลากด้วยข้อความว่า “ห้ามพ่วงหรือผูกติดพลุ ดอกไม้ไฟ หรือสิ่งอื่นใดไปกับโคมขณะปล่อย” จึงทำให้ปลอดภัยจากเหตุเพลิงไหม้ เนื่องจากเชื้อเพลิงที่ใช้กำหนดปริมาณที่เหมาะสมกับระยะเวลาที่โคมลอยอยู่ในอากาศ ไม่เหลือการลุกไหม้ตกค้างลงสู่พื้นดิน อีกทั้งไม่ลอยสูงเกินไปจนอาจทำให้เกิดปัญหาต่อการบินของอากาศยานต่างๆ ตลอดจนโลหะ (ลวดอ่อน) ที่ใช้ยึดตัวโคมได้มีการกำหนดขนาดให้เล็กและสั้นเพื่อมิให้เกิดปัญหากรณีตกลงมาติดค้างสายไฟฟ้าแรงสูง


          ดังนั้น จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนเลือกซื้อโคมยี่เป็งที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือเลือกที่มีลักษณะและคุณภาพตามมาตรฐานที่ สมอ. กำหนด ซึ่งจะมีความปลอดภัยทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อให้การปล่อยโคมลอยเป็นการสืบสานวัฒนธรรมที่สวยงาม และคงอยู่คู่กับเทศกาลแห่งความสุขของคนไทยสืบไป


 


 


          ที่มา: เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ 


          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code