ลด ‘ขยะ-โฟม’ ช่วงเที่ยวปีใหม่

ที่มา : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์


ลดปริมาณขยะ-โฟม ช่วงเที่ยวปีใหม่ thaihealth

แฟ้มภาพ


กรมอนามัย วอนประชาชนลดปริมาณขยะและการใช้โฟมช่วงท่องเที่ยวปีใหม่ เพื่อไม่ให้เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม


นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา และไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ สิ่งที่ควรระมัดระวังนอกเหนือจากเรื่องอุบัติเหตุ คือเรื่องความปลอดภัยด้านอาหาร ดังนั้นควรเลือกกินอาหารปรุงสุกใหม่ ลดการใช้โฟม ควรใช้ช้อนกลาง ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้งก่อนบริโภคอาหารและหลังเข้าส้วม


ทั้งนี้ จากปริมาณขยะในแหล่งท่องเที่ยวได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตามจำนวนนักท่องเที่ยวและการเพิ่มขึ้นของที่พัก โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่มักจะพบปริมาณขยะจำนวนมากจนก่อให้เกิดมลพิษ สูญเสียทัศนียภาพของแหล่งท่องเที่ยวอาจทำให้นักท่องเที่ยวลดลง เช่น พบขยะมีคม ขยะอันตราย หรือขยะที่มีผลต่อระบบนิเวศห่วงโซ่อาหารในทะเล ประเภทโฟม ถุงพลาสติก เชือก แห อวน หากสัตว์กินเข้าไป หรือเข้าไปติดอยู่อาจทำให้ตายได้


ฉะนั้นจึงขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวและประชาชน ให้ช่วยลดปริมาณขยะตามแหล่งท่องเที่ยวด้วยการไม่ใช้โฟมบรรจุอาหาร และควรใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่เกิดผลเสียต่อสุขภาพรวม ทั้งควรคัดแยกขยะเพื่อให้ง่ายต่อการย่อยสลายหรือนำไปขายได้ ไม่ควรทิ้งในธรรมชาติเพราะอาจเป็นอันตรายต่อสัตว์ได้


นอกจากนี้ กรมอนามัย ยังได้มีแผนการดำเนินงานสำหรับการพัฒนามาตรฐานส้วมสาธารณะไทยให้ถูกหลักสุขาภิบาล 3 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้าง การบริหารจัดการ และการปรับพฤติกรรมการใช้ส้วมของประชาชนให้ถูกต้อง โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้า สถานบริการต่างๆ ที่ต้องให้ความสำคัญในการปรับปรุงพัฒนาดูแลความสะอาดของส้วมให้มากพอที่จะรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลได้


อย่างไรก็ตาม การพัฒนาส้วมสาธารณะในแหล่งท่องเที่ยว ขณะนี้พบว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ (HAS) ร้อยละ 74 ดังนั้นผู้ประกอบการ และผู้ดูแลแหล่งท่องเที่ยวควรใส่ใจด้านความสะอาดของส้วมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการทำความสะอาดแหล่งปนเปื้อนเชื้อโรค ได้แก่ ที่จับสายฉีดชำระ ซึ่งตรวจพบเชื้อโรคมากที่สุดคือร้อยละ 85 บริเวณพื้นห้องส้วมพบร้อยละ 50 ที่รองนั่งโถส้วมพบร้อยละ 31 ที่กดโถส้วมและโถปัสสาวะพบร้อยละ 8 ที่เปิดก๊อกอ่างล้างมือพบร้อยละ 7 กลอนประตูหรือลูกบิดพบร้อยละ 3 พร้อมทั้งควรสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้ส้วมให้กับนักท่องเที่ยว โดยต้องไม่ขึ้นไปเหยียบบนโถส้วมแบบนั่งราบ ไม่ทิ้งวัสดุลงโถส้วม ราดน้ำหรือกดชักโครกทุกครั้ง หลังการใช้ส้วม และล้างมือทุกครั้งหลังการใช้ส้วม


 


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code