ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ด้านสุขภาพ

6 หน่วยงานจับมือหนุนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ด้านสุขภาพ" พร้อมตรวจสายตาเด็กวัยเรียนทั่วประเทศ


ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ด้านสุขภาพ thaihealth

แฟ้มภาพ


ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดประชุมพัฒนาสุขภาพนักเรียน "ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ด้านสุขภาพ" สร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานโดยมีบุคลากรจากกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ ทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 600 คน พร้อมเป็นประธานในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันใน 6 หน่วยงาน เพื่อร่วมมือพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ


ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล เปิดเผยว่า นโยบาย "ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้" ลดความเคร่งเครียดจากการเรียนเนื้อหามาเป็นกิจกรรมกลุ่มสร้างสรรค์เสริมสร้างทักษะด้านร่างกาย สติปัญญาอารมณ์ ซึ่งในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข ได้สั่งการให้บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ ดำเนินการสนับสนุนการจัดกิจกรรม "เพิ่มเวลารู้" ของสถานศึกษาในพื้นที่ เตรียมเด็กวัยเรียนตรวจคัดกรองสายตา และส่งต่อแก้ไขหากพบความผิดปกติ พร้อมจัดกิจกรรมบนฐานของ "หน้าต่างแห่งโอกาส" แต่ละช่วงวัยหรือช่วงชั้นเรียน และให้ความสำคัญกับการลดการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ภาวะโรคและปัจจัยเสี่ยงเน้นก่อให้เกิดความตระหนักรู้ด้านสุขภาพทักษะการมีสุขภาพและชีวิตที่ดีสอดคล้องกับค่านิยม 12 ประการ


ทั้งนี้ 6 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ กรุงเทพมหานคร ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาเรื่องสายตา จึงจัดทำ "โครงการเด็กไทยสายตาดี" พัฒนาสุขภาพเด็กนักเรียนในเรื่องสายตาและการมองเห็น "ยิ่งเด็กได้เห็นเด็กยิ่งได้เรียนรู้" โดยจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมการตรวจวัดสายตานักเรียน และแก้ไขความผิดปกติอย่างเหมาะสมทันเวลาลดความชุกของภาวะตาบอดในเด็กไทย


 


 


ที่มา : สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code