ลดอุบัติเหตุ ต้องเปลี่ยนพฤติกรรม

ที่มา : เว็บไซต์ไทยรัฐ 


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


ลดอุบัติเหตุ ต้องเปลี่ยนพฤติกรรม thaihealth


ลดอุบัติเหตุทางถนน ต้องเริ่มที่เปลี่ยนพฤติกรรมคนใช้รถใช้ถนน


ข้อมูลสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กับการลดอุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุต้น ๆ ของการเสียชีวิต พบว่า คนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเฉลี่ยวันละ 60 คน หรือชั่วโมงละเกือบ 3 คน


เป็นปัญหาที่ต้องปรับเปลี่ยนไปพร้อมกัน ผู้ขับขี่เปลี่ยนพฤติกรรมตัวเอง ดูแลรถให้อยู่ในสภาพดี เพิ่มความระมัดระวังในสิ่งแวดล้อมที่อันตราย ภาครัฐเปลี่ยนแปลงปรับปรุงโครงสร้างถนน หากทำไปพร้อมๆ กัน น่าจะเป็นความหวังลดอันดับความเป็นถนนอันตรายลงได้


จากรายงานขององค์การอนามัยโลก ระบุว่า ประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนถนนสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก มีผู้เสียชีวิตกว่า 24,000 คนในแต่ละปี ความสูญเสียที่เกิดขึ้น 83 เปอร์เซ็นต์เกิดกับกลุ่มคนเดินเท้า ผู้ขับขี่รถจักรยาน และผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ คิดเป็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจร้อยละ 5 เปอร์เซ็นต์ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ


องค์การสหประชาชาติ มีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในปี 2563 กำหนดให้ประเทศสมาชิกทั่วโลกลดอัตราการสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนให้ได้ครึ่งหนึ่งของตัวเลขเดิมเป็นความท้าทายประเทศไทย


90 เปอร์เซ็นต์ของสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุมาจาก “พฤติกรรมคน” ที่ควบคุมได้ยาก สสส.ได้บรรจุแผนจัดการความปลอดภัยและปัจจัยเสี่ยงทางสังคม ด้วยการส่งเสริมการพัฒนานโยบายสาธารณะใหม่ ไม่ว่าจะลดความเร็วขับขี่ในเขตเมือง การเพิ่มโทษผู้ดื่มแล้วขับเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิต สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการส่งเสริมให้เกิดมาตรการด้านความปลอดภัยทางถนน ส่งเสริมสวมหมวกนิรภัย ยกระดับความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี


สสส.สนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด เพื่อร่วมกันสร้างความปลอดภัยทางถนน รวมถึงเกาะติดและสะท้อนปัญหาอุบัติเหตุทางถนนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การหยุดอุบัติเหตุที่สำคัญที่สุดคือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ขับขี่ แม้ว่าจะมีโครงสร้างทางถนน ความเชื่อมโยงข้อมูลที่ดีเพียงใด แต่คนยังไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ยังไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเองและเพื่อนร่วมทาง ยากที่จะหยุดอุบัติเหตุได้


การปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมให้เป็นถนนที่ปลอดภัย เชื่อว่าจะทำให้พฤติกรรมของคนใช้ถนนค่อยๆเปลี่ยน ไม่ว่าจะเป็นการบังคับใช้กฎหมายเคร่งครัด การใช้เครื่องมือเพื่อความปลอดภัย กล้องตรวจวัดความเร็ว ป้ายแสดงอัตราความเร็วแบบเรียลไทม์ จะเป็นตัวช่วยทำให้คนใช้ถนนปรับเปลี่ยนไปสู่พฤติกรรมปลอดภัยได้ เปลี่ยนตัวเองเพื่อความปลอดภัยทางถนน

Shares:
QR Code :
QR Code