ลดภาระผู้ป่วย เพิ่มมาตรฐานบริการรับยาจากเภสัชกรใกล้บ้าน

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


ลดภาระผู้ป่วย เพิ่มมาตรฐานบริการรับยาจากเภสัชกรใกล้บ้าน thaihealth


แฟ้มภาพ


ความแออัดและการรอคอยเพื่อเข้ารับการรักษาของผู้ป่วยในโรงพยาบาลเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญและมีแนวทางต่างๆออกมาแก้ไขเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ป่วย


          นายแพทย์มงคลศิริ เทพทวี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ เปิดเผยว่า ความแออัดและการรอคอยเพื่อเข้ารับการรักษาของผู้ป่วยในโรงพยาบาลเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญและมีแนวทางต่างๆออกมาแก้ไขเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ป่วยซึ่งโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ก็ได้มีการประสานความร่วมมือไปยังสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต8จังหวัดอุดรธานีและเครือข่ายร้านยาชุมชนอบอุ่นจังหวัดนครพนมในการดำเนินงานร่วมกันภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในชื่อโครงการ“รับยาใกล้บ้านเภสัชกรอยู่ใกล้อุ่นใจเมื่อใช้ยา”เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวเป็นการพัฒนาระบบบริการที่จะเข้ามาลดความแออัดในโรงพยาบาลลดระยะเวลาการรอคอยให้กับผู้ป่วยรวมถึงทำให้ผู้ป่วยหลายรายที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากโรงพยาบาลสามารถรับยาได้อย่างสม่ำเสมอโดยไม่ต้องมาที่โรงพยาบาลแต่ได้รับการบริการในมาตรฐานเดียวกันจากเภสัชกรใกล้บ้านที่สำคัญคือช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ป่วยที่จะมารับยาที่โรงพยาบาลและผู้ป่วยได้รับประทานยาอย่างต่อเนื่องซึ่งจะส่งผลดีต่อสุขภาพของตัวผู้ป่วยด้วย


          โดยในระยะเริ่มต้นมีร้านยาใกล้บ้านที่เข้าร่วมโครงการแล้ว 3 แห่งประกอบไปด้วย ร้านยาDrugCaf(ดรักคาเฟ่) ที่ตั้งอยู่ถนนพินิจรังสรรค์ อำเภอเมืองนครพนม ร้านยาศรีหาญ ถนนนครพนม อำเภอเมือง นครพนม และร้านยาไทนครถนนนิตโย อำเภอเมืองนครพนม ซึ่งในระยะต่อไปจะมีการขยายร้านยาไปยังอำเภอต่างๆ ด้วยทั้งนี้ผู้ป่วยที่จะเข้าร่วมโครงการจะต้องอยู่ใน 3 หลักเกณฑ์ คือ เป็นผู้ป่วยสิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) เป็นผู้ป่วยรับยาเดิมที่มีอาการคงที่และไม่พบปัญหาในการใช้ยาและเป็นผู้ที่มีความสมัครไปรับยาที่ร้านยาใกล้บ้าน

Shares:
QR Code :
QR Code