ลดช่องว่างระหว่างเด็กและผู้ใหญ่สไตล์เมืองแก

ที่มา: แฟนเพจมูลนิธิสยามกัมมาจล


ภาพประกอบจากแฟนเพจมูลนิธิสยามกัมมาจล


ลดช่องว่างระหว่างเด็กและผู้ใหญ่สไตล์เมืองแก  thaihealth


ลดช่องว่างระหว่างเด็กและผู้ใหญ่สไตล์เมืองแก เทศบาลตำบลเมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์


การเข้าร่วมหลักสูตรนักถักทอชุมชมของเทศบาลตำบลเมืองแก จังหวัดสุรินทร์ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิธีคิด วิธีทำงานของเจ้าหน้าที่ไปอย่างสิ้นเชิง จากเดิมที่คิดและทำโดยเทศบาลตำบลทั้งหมดถูกเปลี่ยนมาเป็น “สร้างความร่วมมือ” กับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน ปราชญ์ผู้รู้ แต่ที่ดีไปกว่านั้นคือกระบวนการของนักถักทอชุมชนที่ทำให้เทศบาล “เห็นคน เห็นงาน” ที่จะไปขับเคลื่อนต่อ


บ้านเมืองแก คือพื้นที่ปฏิบัติการของนักถักทอชุมชน ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นคือเกิดเป็นโมเดลประเทศเมืองแก โดยการจำลองการบริหารแบบประเทศ มีรัฐมนตรีเข้ามาดูแลรับผิดชอบกระทรวงต่าง ๆ ท้ายสุดคือชุมชนเกิดกลไกการพึ่งตนเองในการพัฒนาหมู่บ้าน มีการจัดหาทีมงานที่เหมาะสมทำให้ปัญหาของชุมชนได้รับการแก้ไข ไม่ใช่เพียงแต่ชุมชนเท่านั้นที่ได้รับการพัฒนา ตัวคนทำงานเองก็ได้รับการพัฒนาเช่นกัน

Shares:
QR Code :
QR Code