ลงพื้นที่ “มอบยาเพื่อสนับสนุนงานสาธารณสุขของโรงพยาบาล และเรียนรู้ที่ เลตองคุ อ.อุ้มผาง จ.ตาก

featured

กิจกรรมลงพื้นที่ “มอบยาเพื่อสนับสนุนงานสาธารณสุขของโรงพยาบาล และเรียนรู้หลากเรื่องเล่าที่ เลตองคุ อ.อุ้มผาง จ.ตาก” ระหว่างวันที่ 24-27 มีนาคม 2559 เป็นหนึ่งในกิจกรรมจิตอาสาของโครงการ “นับเราด้วย เราเอาด้วย เราอยากทำความดี” ซึ่งเป็นโครงการที่สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. และภาคีที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและความแตกต่างของกลุ่มประชากรเฉพาะตามแนวชายแดนให้มีสิทธิและโอกาสเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ ซึ่งนำไปสู่การมีสุขภาวะที่ดีขึ้น เป็นความร่วมมือกับหน่วยงาน เริ่มจากการสำรวจและช่วยรวบรวมสิ่งที่พี่น้องตามแนวชายแดนยังขาดแคลน นั่นคือ ยารักษาโรค ทำให้ สสส.และภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมรับบริจาคยาที่เหลือใช้ ซึ่งพบว่ามีผู้มีจิตเป็นกุศลร่วมบริจาคเป็นจำนวนมาก นำสู่กระบวนการคัดแยก รวบรวมจัดส่งผ่านความร่วมมือของเครือข่ายสุขภาพภายในของ สสส. ขยายสู่การเปิดรับอาสาสมัครภายนอก อาทิ ธนาคารจิตอาสา เครือข่ายเภสัชกรอาสา เครือข่ายมหาวิทยาลัย รวมทั้งประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวยังได้รับความร่วมมือจาก “กรมการขนส่งทหารเรือ” ในการช่วยลำเลียงยาและเวชภัณฑ์ไปยังโรงพยาบาล อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก อย่างรวดเร็ว

Shares:
QR Code :
QR Code