ลงพื้นที่ขับเคลื่อนงานในระดับชุมชน

ที่มา : มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย ( สสม.)


ภาพประกอบจากเว็บไซต์มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย ( สสม.)


ลงพื้นที่ขับเคลื่อนงานในระดับชุมชน thaihealth


สสม.ภาคใต้ตอนบน ลงพื้นที่เยี่ยมเครือข่ายชุมชน อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี


เมื่อร็วๆ นี้ ณ ชุมชนบ้านเกาะมุกด์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี ศูนย์กิจกรรมภาคใต้ตอนบน มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย ( สสม.) โดยนางสาวกรรณทิมา หมื่นระย้า รองผู้อำนวยการศูนย์กิจกรรมภาคใต้ตอนบน มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ลงพื้นที่ชุมชนบ้านเกาะมุกด์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อสัมภาษณ์นางจันจิรา ชายหมัด ผู้ซึ่งประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและเกิดการยอมรับทั้งในระดับพื้นที่ ตำบล อำเภอและระดับจังหวัด จนถึงปัจจุบัน 


นางจันจิรา ชายหมัด เป็นบุคคลหนึ่งที่เกิดจากการผลักดันของ สสม. ซึ่งมาจากการเข้าร่วมโรงเรียนผู้นำ โดยการนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมอบรมโรงเรียนผู้นำมาใช้ในชีวิตประจำวันจนสามารถทำให้ประสบความสำเร็จ โดยปัจจุบันนางจันจิรา ชายหมัดเป็นแกนนำเครือข่ายของ สสม.ในการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ชุมชน สู่การทำกิจกรรมโครงการมัสยิดครบวงจร มัสยิดปลอดบุหรี่ ชุมชนรักษ์สุขภาวะ และโครงการอื่นๆ ที่เข้ามาในพื้นที่ด้วย 


ในการลงพื้นที่ครั้งนี้รองผู้อำนวยการศูนย์กิจกรรมภาคใต้ตอนบน สสม. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้นำพัดลมไปมอบให้แก่ อิหม่ามณรงค์ จุลเด็น อิหม่ามมัสยิดอัลนุสเราะ บ้านเกาะมุกด์ อ.่ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยเพื่อใช้มอบในงานมัสยิดของชุมชนต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code