ลงนามพัฒนางานวิจัยแก้ไขปัญหาสุขภาพระดับประเทศ

ที่มา : ข่าวสด


ลงนามพัฒนางานวิจัยแก้ไขปัญหาสุขภาพระดับประเทศ thaihealth


แฟ้มภาพ


พัฒนางานวิจัยและงานวิชาการ โดยมุ่งเน้นเพื่อสนับสนุนให้มีการเพิ่มผลผลิตงานวิชาการที่มีคุณภาพในการใช้เป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและสร้างองค์ความรู้ด้านการแพทย์และด้านการจัดระบบบริการทางการแพทย์ในการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพระดับประเทศ


นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันโรคผิวหนัง และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทางด้านพัฒนางานวิจัยและงานวิชาการ โดยมุ่งเน้นเพื่อสนับสนุนให้มีการเพิ่มผลผลิตงานวิชาการที่มีคุณภาพในการใช้เป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและสร้างองค์ความรู้ด้านการแพทย์และด้านการจัดระบบบริการทางการแพทย์ในการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพระดับประเทศว่า กรมการแพทย์ซึ่งทำหน้าที่วิจัยทางคลินิก สร้างและพัฒนาภาคีเครือข่ายนักวิจัยด้านการแพทย์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ด้านงานวิจัย พัฒนางานวิจัยและระบบฐานข้อมูลด้านการวิจัยร่วมกัน และดำเนินการกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมสนับสนุนการดำเนินงาน ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านพัฒนางานวิจัยและงานวิชาการ หรือตามที่หน่วยงานทั้งสองได้พิจารณาเห็นสมควรหรือเห็นชอบร่วมกัน ในส่วนของจุฬาฯ โดยคณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม ทำหน้าที่จัดการฝึกอบรมในส่วนของการบรรยาย การสัมมนา และร่วมเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาโครงการ เฉพาะบุคคล ของผู้เข้าฝึกอบรม ประเมินผลผู้เข้าอบรม และมีหลักสูตรการวิจัยและการจัดการด้านสุขภาพ ทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รองรับผู้เข้าอบรมที่สนใจที่ต้องการสมัครเข้าศึกษา


พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง เปิดเผยว่า การดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวกับโครงการทางวิชาการ หรือการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ต้องสอดคล้องกับข้อบังคับจุฬาฯ อีกทั้งยังต้องเป็นไปตามระเบียบและประกาศมหาวิทยาลัย รวมถึงกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องซึ่งใช้บังคับอยู่ ณ ปัจจุบัน ความร่วมมือระหว่างสถาบันโรคผิวหนังกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถือเป็นต้นน้ำที่สำคัญของการวิจัยคือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้มีความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนไม่กลัวการวิจัย ซึ่งถือเป็นยาขมของงานวิชาการ โดยที่เราจะได้ผลงานการวิจัยมากขึ้นเป็นผลพลอยได้

Shares:
QR Code :
QR Code