ฤกษ์ดี ‘วาเลนไทน์’ ชวนคนที่รักเลิกบุหรี่

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน 


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต


ฤกษ์ดี 'วาเลนไทน์' ชวนคนที่รักเลิกบุหรี่ thaihealth


เมื่อเร็วๆ นี้ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย และสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม "ส่งเสริมค่านิยมคนรุ่นใหม่ รักอย่างสร้างสรรค์" ที่สยามสแควร์ ซอย 5 เชิญชวนให้เลิกสูบบุหรี่ ป้องกันนักสูบหน้าใหม่ และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนตระหนักรู้เกี่ยวกับพิษภัย ผลกระทบของบุหรี่


นอกจากนี้ยังมีการจัดบูธนิทรรศการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของบุหรี่ และบูธชวนคู่รักเลิกบุหรี่ การแสดงมินิคอนเสิร์ต และการบรรยายธรรมะสร้างสรรค์ เรื่อง รักสร้างสรรค์ วัยรุ่นไทย 4.0 โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ทั้งนี้ เนื่องจากพบว่าอัตราการสูบบุหรี่ของเด็กและเยาวชนไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อายุของเยาวชนไทยที่ทดลองสูบบุหรี่ครั้งแรกน้อยลง รวมถึงส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ขาดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ๆ เช่น บุหรี่ไฟฟ้า เป็นต้น


นางยุวพา ทวีวัฒนะกิจบวร ผู้ช่วยปลัด วธ. กล่าวว่า กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายเร่งด่วนที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน เพราะพบว่ากลุ่มเยาวชนชายมีการสูบบุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้นถึงร้อยละ 4.7 และเยาวชนหญิงร้อยละ 1.9 วธ.ตระหนักถึงปัญหานี้ รวมทั้งเห็นถึงผลกระทบที่มีต่อผู้สูบ ครอบครัว และคนใกล้ชิด โดยเฉพาะความเจ็บป่วยที่เป็นผลจากการสูบบุหรี่ จึงอยากให้เยาวชนใช้โอกาส "วันแห่งความรัก" นี้ คิดถึงคนที่รักเรา โดยเฉพาะพ่อ แม่ คนในครอบครัว เพื่อเป็นกำลังใจให้เลิกบุหรี่


นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย สธ. กล่าวว่า ได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้การมีความรักอย่างสร้างสรรค์และสามารถนำไปเป็นแนวทางในการมีความรัก มอบความรัก และใช้ความรักให้เป็นประโยชน์ต่อคนรัก โดยเฉพาะการมอบสุขภาพดี และช่วยให้คนรักเลิกบุหรี่และไม่เสพติด บุหรี่ในเดือนแห่งความรัก


"กิจกรรมนี้สำคัญมาก เพราะจากการสำรวจโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เกี่ยวกับความเห็นการมีแฟนที่สูบและไม่สูบบุหรี่ในกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุ 13-22 ปี ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด จำนวน 5,531 คน พบว่าเยาวชนร้อยละ 96.6 ไม่สูบบุหรี่ และร้อยละ 65.7 จะไม่เลือกคนที่สูบบุหรี่เป็นแฟน ถ้าสูบบุหรี่แล้วแฟนขอให้เลิกก็จะเลิกถึงร้อยละ 97.7 ซึ่งจะเห็นได้ว่า ความรักมีส่วนสำคัญในการจะเลือกสูบหรือไม่สูบบุหรี่ในเยาวชน" นพ.เอกชัยกล่าว


นพ.บัณฑิต ศรไพศาล รองผู้จัดการ สสส. กล่าวว่า กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ซึ่งดำเนินการมาเป็นปีที่ 2


"การส่งเสริมให้กลุ่มเยาวชนซึ่งเป็นนักสูบหน้าใหม่เลิกบุหรี่ เป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะกลุ่มนี้เมื่อสูบบุหรี่แล้วจะมีความคิดที่ไม่อยากเลิกสูบสูงถึงร้อยละ 13.5 จากการสำรวจความเห็นเกี่ยวกับการมีแฟนที่สูบและไม่สูบบุหรี่นั้น ยังพบอีกว่าร้อยละ 30 มีแฟนและส่วนใหญ่มีแฟนที่ไม่สูบบุหรี่ กลุ่มที่มีแฟนสูบบุหรี่ ร้อยละ 74.5 ไม่ชอบที่แฟนสูบบุหรี่ เพราะไม่ดีต่อสุขภาพ และร้อยละ 81.3 อยากให้แฟนเลิกบุหรี่ และบ่อยครั้งที่ทะเลาะกับแฟนเรื่องสูบบุหรี่ ร้อยละ 77.5 พยายามชักจูงให้แฟนเลิกบุหรี่ และในวันวาเลนไทน์นี้ก็จะชวนให้แฟนเลิกบุหรี่โดยการให้ความรักและกำลังใจ ซึ่งความรักและกำลังใจเป็นปัจจัยที่จะทำให้เยาวชนเลิกสูบบุหรี่ได้สำเร็จ" นพ.บัณฑิตกล่าว


ด้านนายพชรพรรษ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า เชิญชวนให้เยาวชนนักสูบมาเลิกสูบบุหรี่ในวันวาเลนไทน์นี้

Shares:
QR Code :
QR Code