ร้อง เล่น เต้น กิน นอน เสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยศูนย์อนามัยที่ 8

ที่มา : แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน


ภาพประกอบจากแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน


ร้อง เล่น เต้น กิน นอน เสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยศูนย์อนามัยที่ 8 thaihealth


แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี จัดอบรมวิชาการปฏิบัติการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2561 ณ โรงแรมสยามแกรนด์ อุดรธานี


จากการสำรวจของกระทรวงสาธารณสุขปี 2559 พบว่าเด็กปฐมวัยที่พัฒนาการล่าช้าต่ำกว่ามาตรฐานถึง 30% เพื่อเฝ้าระวังและติดตามพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยการใช้เครื่องมือ DSPM ร่วมกับการจัดกิจกรรม ร้อง เล่น เต้น กิน นอน ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี จึงได้ร่วมกับ แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน จัดอบรมให้บุคลากรทางการแพทย์ การพยาบาล และสาธารณสุข ได้มีความรู้และทักษะในการคัดกรองเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด – 5 ปี ได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานของเครื่องมือ โดยในวันที่ 16 มกราคม 2561 ได้มีเวทีเสวนาเรื่องการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ และการแบ่งกลุ่มเรียนรู้ฝึกทักษะการดูแลสุขภาพช่องปาก การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย การแก้ไขภาวะโภชนาการ การส่งเสริมพัฒนาการและคัดกรองพัฒนาการเด็กด้วย DSPM และในวันที่ 17 มกราคม 2561 ได้มีการอบรมปฏิบัติการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและการอ่าน  ในช่วงแรกคุณสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ได้บรรยายเรื่อง “หน้าต่างแห่งโอกาสในการพัฒนาเด็กปฐมวัยและวัยเรียนด้วยหนังสือและการอ่าน” จากนั้น เป็นการอบรมปฏิบัติการ “หนังสือและการอ่านเพื่อพัฒนาสมรรถนะรอบด้าน” และ “มหัศจรรย์ : เล่น ร้อง ทำนอง อ่าน” โดย อ.ตุ๊บปอง เรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 240 คน จาก  6 จังหวัดในเขตพื้นที่ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

Shares:
QR Code :
QR Code