ร่วมหาแนวทางควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ร่วมหาแนวทางควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ thaihealth


         จังหวัดแพร่ หาแนวทางควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา หลังพบ มีผู้ดื่มแอลกอฮอล์ในวัยผู้ใหญ่ เป็นอันดับ 2 ของประเทศ และในกลุ่มเด็ก เยาวชน เป็นอันดับ 4 ของประเทศ


          เมื่อเร็วๆ นี้  ที่โรงแรมนครแพร่ทาวเวอร์ อำเภอเมืองแพร่ นายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การรายงานผลการดำเนินงานและรับฟังการเสนอแนวคิด ในการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดแพร่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคประชาชนรวม 50 คน เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและรับฟัง การเสนอแนวคิดในการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาของจังหวัดแพร่ที่จะดำเนินการต่อไปในปี 2558


            นายเชิดพงษ์ แก้วเอ้ย ประธานเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดแพร่ กล่าวว่า ปัญหาการแพร่ระบาดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดแพร่ ในเด็กและเยาวชนทั้งสายสามัญศึกษาและอาชีวศึกษา ที่มีความเสี่ยงต่อการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่าจำนวนผู้เสพยาเสพติดชนิดร้ายแรงนั้น กว่าร้อยละ 95 เริ่มต้นจากการสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จากตัวเลขของสำนักงานวิจัยปัญหาสุราพบว่า จังหวัดแพร่มีความชุกของผู้ดื่มแอลกอฮอล์ในวัยผู้ใหญ่ ร้อยละ 50.5 เป็นอันดับ 2 ของประเทศ และในกลุ่มเด็กและเยาวชน ร้อยละ 25.5 เป็นอันดับ 4 ของประเทศ และมีแนวโน้มการขยายตัวของปัญหาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง


             ที่ผ่านมาประชาคมงดเหล้าจังหวัดแพร่ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการควบคุมเครื่องแพร่ ดำเนินการพัฒนาความเข้มแข็ง การมีส่วนร่วมของทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ในการป้องกัน ควบคุม การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภาพรวมของจังหวัดแพร่ มาอย่างต่อเนื่อง ในการดำเนินการในหลายมิติ ในการควบคุมปัญหา ที่เกิดขึ้นในระดับพื้นที่ แต่เนื่องจากความขีดจำกัดในการดำเนินการหลายด้าน และที่สำคัญคือการร่วมมือร่วมใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จากชุมชน สังคม ยังอยู่ในระดับต่ำ


             แนวทางการดำเนินการมาตรการ ที่จะชะลอปัญหา และผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้น มาตรการที่ได้รับการศึกษาแล้วพบว่า จะส่งผลให้การชะลอปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในแง่จิตใจและการสร้างความตระหนักรู้ของผู้ประกอบการ ที่พบว่ามีเป้าหมายของกลุ่มผู้ค้ารายใหญ่ มุ่งรูปไปยังเด็กและเยาวชน ทั้งในและนอกสถานศึกษา โดยใช้มาตรการบังคับใช้กฎหมาย เป็นมาตรการเชิงรุก และตามด้วยมาตรการ เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งให้กับครอบครัว ชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานศึกษา 


 


 


              ที่มา: สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 จังหวัดแพร่ 


              ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code