ร่วมมือสร้างลำปางนครแห่งความสุข

ที่มา : แฟนเพจเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดลำปาง


ภาพประกอบจากแฟนเพจเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดลำปาง


ร่วมมือสร้างลำปางนครแห่งความสุข thaihealth


เครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดลำปาง จัดเวทีเสวนาประสานความร่วมมือตามแนวทางประชารัฐเพื่อสร้างเมืองลำปางให้เป็นนครแห่งความสุข โดยใช้ประเด็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และปัจจัยเสี่ยงเป็นเครื่องมือขึ้น ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมี นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานกล่าวเปิด รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์ เลขานุการเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน ดร.พัฒนา นาคทอง ผู้ช่วยเลขานุการเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดลำปางรายงานผลการดำเนินการของเครือข่ายฯ นายกิตติ ศรีอาวัชชนาการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขชำนาญการ สาธารณสุขจังหวัดลำปางและกรรมการเครือข่ายฯ นำเสวนา


การประชุมเสวนาดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมประชุมเสวนากว่า 80 คน ทั้งที่มาจากภาครัฐ เช่น ทหาร ตำรวจ, สรรพสามิต, ปกครอง,สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, สำนักงานพระพุทธศาสนา,สำนักงานวัฒนธรรม, สำนักงานสาธารณสุข, สถาบันการศึกษาทั้งในระดับอาชีวะศึกษาและอุดมศึกษากว่า 15 สถาบัน ฯลฯ เป็นต้น ภาคเอกชนตลอดจนถึงภาคประชาสังคมอีกหลายองค์กร เช่น สมาคมผู้สื่อข่าวนครลำปาง, สมาคมชีวิตดี, สถาบันแสนผะหญ๋า, เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำปาง, ชมรมจักรยานนครลำปาง, เหยื่อเมาแล้วขับมูลนิธิเมาไม่ขับ ฯลฯ เป็นต้น และกล่าวปิดการประชุมเสวนาโดย พระอาจารย์สาธิต ธีรปญฺโญ ประธานเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดลำปาง

Shares:
QR Code :
QR Code